Vlada Kantona Sarajevo

Vlada KS utvrdila i uputila prema Skupštini Izmjene i dopune Zakona o koncesijama

Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva privrede KS  utvrdila Izmjene i dopune Zakona o koncesijama, s ciljem  postizanja boljih efekata njegove primjene s aspekta obima i raznovrsnosti dodijeljenih predmeta koncesija, vrste provedenih postupaka i broja dodijeljenih ugovora o koncesiji. Do sada ministarstva i općine, kako je navedeno u obrazloženju, nisu  provodili obaveze koje se odnose na planiranje i pripremne radnje za dodjelu koncesija.

U proteklom periodu, broj provedenih postupaka za dodjelu koncesija i broj zaključenih ugovora o koncesiji je vrlo mali. Provedeni postupci i zaključeni ugovori o koncesiji se odnose na resor Ministarstva privrede KS, dok druga resorna ministarstva nisu provela niti jedan ovaj postupak tj. putem istih nije zaključen niti jedan ugovor o koncesiji za predmet koncesije iz njihovog resora. U ovim izmjenama je precizirana nadležnost svakog ministarstva u odnosu na predmet koncesije, a prema važećem zakonu sva ministarstva su dužna izraditi srednjoročne i godišnje planove dodjele koncesije, a općine predložiti projekte koji će biti dati pod koncesiju.

Dosadašnji dodijeljeni ugovori o koncesiji odnose se na korištenje nemetalnih mineralnih sirovina, korištenje podzemnih pitkih i termomineralnih voda, što sa aspekta raznovrsnosti dodijeljenih predmeta koncesije nije zadovoljavajuće.

Sve dosadašnje koncesije date su na osnovu samoincijativne ponude koncesora, te nisu iskorištene mogućnosti dodjele koncesija putem javnog poziva. Zakon definiše šta sve može biti predmet koncesije pa pored spomenutih prirodnih resursa, predmeti koncesije mogu biti i izgradnja i korištenje saobraćajnica, različita energetska postrojenja, komunalne usluge, sve vrste linijskog prevoza, korištenje poljoprivrednog zemljišta, korištenje žičara, sportsko-rekreacioni objekti, odlaganje i reciklaža svih vrsta otpada, hotelsko-turistički objekti, zdravstvene i farmaceutske usluge.

Kako bi se otklonili evidentni  nedostaci u dosadašnjem sistemu nadzora nad provođenjem Zakona i ugovora o koncesiji, predložene izmjene  propisuju  da su svi trenutni korisnici predmeta koncesije, koji nemaju sklopljene ugovore, dužni u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona  podnijeti zahtjev za dodjelu koncesije te u roku od 90 dana sklopiti ugovor o njenoj dodjeli. U protivnom, nadležna inspekcija će im zabraniti dalje korištenje predmeta koncesije.