Vlada KS: Utvrđen prijedlog mjera za sanaciju i reorganizaciju GRAS-a

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je danas Prijedlog mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP GRAS koji je izradio privremeni upravitelj ovog preduzeća zajedno sa Ministarstvom saobraćaja KS, a o čemu će se izjašnjavati Skupština Kantona Sarajevo na svoj prvoj narednoj sjednici.

Podsjetimo, Skupština Kantona Sarajevo je na osnovu Informacije Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o sticanju uslova za uvođenje privremenih mjera za sanaciju stanja u KJKP „Gradski saobraćaj“ donijela zaključke o postavljanju privremenog upravitelja u ovo preduzeće, a Vlada Kantona je imenovala privremenog upravitelja koji je imao obavezu predložiti mjere za sanaciju stanja u ovom preduzeću.

Predloženi sanacioni program obuhvata 45 mjera koje, kako je danas naglašeno, trebaju rezultirati boljim javnim gradskim prevozom u Kantonu Sarajevo i boljom uslugom ovog preduzeća u obavljanju ove djelatnosti. Cilj ovih mjera jeste obezbijediti bolju pokrivenost Kantona sa linijama gradskog prijevoza te urediti ovo javno preduzeće na načelima optimalne kadrovske politike i boljeg korištenja materijalnih sredstava.

Nezaobilazan dio ovog plana jesu predložene mjere i aktivnosti za smanjivanje gubitaka i dugovanja preduzeća gdje su precizirane obaveze Vlade, resornog ministarstva i privremenog upravitelja u obezbjeđivanju sredstava za te namjene. Takođe, plan tretira i tarifnu politiku plaćanja usluga javnog gradskog prevoza kao i obezbjeđivanje većeg broja njegovih korisnika.

Pored ovih mjera, Plan predviđa i unapređenje informacionog sistema u svim potrebnim procesima u poslovanju preduzeća, zatim centralizaciju magacina i povećanje kontrole nad skladištenjem rezervnih dijelova, veću čistoću vozila te urednost i uniformisanost osoblja koje neposredno radi sa korisnicima usluga.

Među obavezama privremenog upravitelja prema ovom Planu su između ostalog i izrada plana i dinamike izmirivanja finansijskih obaveza prema dobavljačima, preispitivanje svih ugovora i načina sticanja prava na reklamiranje na svim vozilima GRAS-a, pokretanje postupaka protiv odgovornih za sklapanje štetnih ugovora, davanje u najam prostora za društvenu ishranu trećim licima s ciljem ostvarivanja dodatnog prihoda te uvođenje pune kontrole ulaza u vozila na polaznim stajalištima.

Nakon isteka devet mjeseci, po usvajanju ovih mjera od strane Skupštine KS, privremeni upravitelj i ministar saobraćaja je obavezan izvijestiti Skupštinu o njihovoj realizaciji sa prijedlogom o nastavku sanacije ili prijedlogom o pokretanju stečaja – likvidacije. U slučaju da se procijeni da se zaključci ne mogu provesti i da se preduzeće ne može oporaviti i poslovati bez gubitka u narednom periodu obavezan je taj postupak pokrenuti i ranije.