Vlada KS: Predložene izmjene Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i po hitnoj proceduri ga uputila u skupštinsku proceduru.

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS donesen je u maju mjesecu ove godine i počet će se primjenjivati od školske 2017/2018. godine.

Prva predložena izmjena glasi da lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom stručnom spremom, koja su na dan stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavala uslove stručne spreme za zasnivanje radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika, do 01.09.2020. godine mogu konkurisati na prijem u škole i biti primljeni na te poslove. Zakon trenutno propisuje da posao nastavnika mogu obavljati samo osobe sa završenim II ciklusom studija.

Druga predložena izmjena tiče se radnog statusa direktora nakon isteka njihovih mandata, gdje se kaže da, ako radnik iz stava 97. ovog Zakona ima ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme u školi, na njegov će zahtjev ugovor o radu mirovati četiri godine, a najduže na trajanje dva uzastopna mandata na poziciji direktora škole.

Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i Univerziteta u Sarajevu odobrila dopunu plana upisa studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija te integrisanog studija u studijskoj 2017/2018. godini na Univerzitetu u Sarajevu.

U okviru prvog ciklusa studija Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja odobren je upis 30 studenata u prvu godinu (vanredni studij) - studijski program „Kondiciona priprema sportaša“, zatim Fakultetu islamskih nauka upis 10 studenata u prvu godinu I ciklusa studija (redovan samofinansirajući studij) - Studijski program za imame, hatibe i mualime te Stomatološkom fakultetu sa klinikama 60 studenata u prvu godinu strukovnog studija (redovan samofinansirajući studij/strani državljani) na strukovni studijski program „Dentalna higijena“.

U drugi ciklus studija Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odobren je upis 30 studenata u prvu godinu II ciklusa studija (redovan samofinansirajući studij) – studijski program „Menadžment i informacioni sistemi“ (u saradnji sa Microsoft-om). Odobreno je Fakultetu islamskih nauka upis još 15 studenata (vanredni studij) i tri studenta (strani državljani) u prvu godinu II ciklusa studija na Teološkom odsjeku kao i pet studenata (vanredni studij) i sedam studenata (strani državljani) u prvu godinu II ciklusa studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku i religijski odgoj.