Vlada Kantona Sarajevo

Vlada KS: Donošenjem Statuta omogućen upis Turističke zajednice KS u sudski registar

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost na Statut Turističke zajednice Kantona Sarajevo, a na osnovu prijedloga koji je Osnivačka skupština TZ, imenovana u oktobru mjesecu, ove godine, uputila Vladi na suglasnost.

Statutom je utvrđen naziv, sjedište, djelatnost i zadaci Turističke zajednice, način predstavljanja i zastupanja, njena organizacija i djelokrug rada, izbor, mandati kao i način opoziva članova organa TZ, , način odlučivanja, ostvarivanje javnosti rada, način sticanja i raspolaganja imovinom i izvori finansiranja i utrošak prihoda.

Turistička zajednica je formirana sa osnovnim ciljem promicanja turizma na području KS kroz objedinjavanje turističke ponude, kreiranje turističkog proizvoda i imidža, radu na njihovoj promociji, plasmanu i praćenje i istraživanje turističkog tržišta. Uz aktivno učešće na pripremi i održavanju događaja od važnosti za Kanton, Turistička zajednica će raditi na očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti i unapređenju ekološke zaštite područja Kantona.

U djelatnost TZ spada i organizacija jedinstvenog turističkog informacijskog sistema, sistema prijave i odjave turista i statistička obrada tih podataka u skladu sa evropskim standardima.

Turistička zajednice ima obavezne članove, predstavnike privatnog i javnog sektora turizma iz općina na području KS a to su sva pravna i fizička lica koja u Kantonu imaju svoje sjedište ili bilo kakav organizacioni dio i ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.

Statut tretira način izbora, mandate, odgovornost i uslove opoziva, nadležnosti, organizaciju, odlučivanje i novčane naknade organa Turističke zajednice u koje spada Skupština TZ, Nadzorni odbor, Turističko vijeće, Predsjednik i Ured za podršku turizmu.

Javnost rada TZ ostvaruje se kroz transparentnost dokumenata, procedura i sjednica organa Zajednice, kroz javno oglašavanje i putem sredstava javnog informisanja. Godišnje programe rada sa planovima finansijskog poslovanja usvajaju Vlada i Skupština Kantona Sarajevo kao i izvještaje o realizaciji istih za isti period. Statut predviđa, da u slučaju ne usvajanja ovih izvještaja od strane Skupštine KS , kako je to definisano statutima drugih kantonalnih organizacija, preduzeća i ustanovama, dužnosti se razrješavaju upravljačke strukture Turističke zajednice.

Prihode Turističke zajednice čine prihodi od boravišnih taksi, prihodi iz Budžeta KS kao i budžeta jedinica lokalne samouprave, prihodi od obavljanja djelatnosti, dobrovoljni prilozi i darovi. Turistička zajednica je dužna najmanje 70 posto ostvarenih prihoda od boravišne takse utrošiti na razvoj i unapređenje turističke ponude Kantona Sarajevo. O preostalim sredstvima dužna je uz obrazloženje izvijestiti Vladu koja će, zajedno sa Skupštinom, odlučiti o utrošku tih sredstava u narednoj godini.

Donošenjem ovog Statuta stekli su se pravni uslovi da se Turistička zajednica Kantona Sarajevo upiše u sudski registar čime prestaje sa radom dosadašnja Turistička zajednice i briše se iz Upisnika koji se vodi kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Provedbenim aktima bit će uređeno pitanje zaposlenih, arhive, dokumentacije i sredstava za rad Turističke zajednice koja prestaje sa radom.