Vlada Kantona Sarajevo: Utvrđen i prema Skupštini upućen Plan restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacija zdravstvenih ustanova

Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26.10.2016. godine, utvrdila je Nacrt Odluke o usvajanju Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo i donijela zaključak da se o ovom Nacrtu sprovede javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Pomenuti Plan restruktuiranja je dostavljen svim kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama, kao i organima i institucijama na koje se Plan odnosi i na isti su dostavljena mišljenja zainteresiranih subjekata.

Po riječima ministrice zdravstva Zilhe Ademaj, učešće u javnoj raspravi uzelo je 25 subjekata. Uz one koji su dali bez primjedbi i sugestija podršku predloženim procesima restruktuiranja i reorganizacije, najveći dio primjedbi ticao se unutrašnje organizacije i funkcionalne strukture pojedinih ustanova, što će kako je istakla Ademaj, biti uređeno Akcionim planom i dodatnim propisima, u skladu sa specifičnostima pojedinih ustanova i djelatnosti.

Neovisno od plana reorganizacije, rješavat će se pitanje zdravstvenih usluga za djecu za posebim potrebama, pitanje mogućih lokacija zdravstvene zaštite studentske populacije posebno studenata iz drugih kantona uz studentske domove kao i mogućnost da ambulante za zdravstvenu zaštitu školske djece budu fizički odvojene od ostalih ambulanti te namjene. Takođe se predviđa uspostavljanje do sada nepostojeće palijativne njege na svim nivoima zdravstvene zaštite, odnosno uvođenje posebnih tretmana terapije bola kod najtežih bolesnika.

Mišljenja koja sadrže primjedbe, prijedloge i sugestije koje se odnose na sadržaj Plana, radna grupa je razmatrala i analizirala i za svako pojedinačno mišljenje, primjedbu i prijedlog dato je obrazloženje, što je i prikazano u Izvještaju o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o usvajanju Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo.

Podsjetimo, predloženi Plan nastao je nakon široke analize stanja u svim zdravstvenim ustanovama u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite, podizanja kvaliteta usluga, ukidanja dugih listi čekanja kao i racionalnijem korištenju raspoloživih kadrova, opreme i prostora u zdravstvenim ustanovama.

Plan predstavlja i usklađivanje rada svih ustanova sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH, te razgraničavanje djelatnosti svih ustanova kada su u pitanju nivoi zdravstvene zaštite.

Primarna zdravstvena zaštita obavljala bi se isključivo u okviru domova zdravlja, specijalističko-konsultativna zaštita bi u najvećoj mjeri bila smještena u Općoj bolnici prim.dr. Abdulah Nakaš, a usluge tercijarne specijalističko – konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite pružao bi isključivo Klinički centar.

Plan tretira i statusne promjene nekih zdravstvenih ustanova koje vrše zdravstveno zbrinjavanje pojedinih kategorija stanovništva u smislu da svaki nivo zdravstvene zaštite iz tih ustanova bude pripojen ustanovama kojima je to primarna djelatnost.

Prema ovom Planu predviđeno je i drugačije finansiranje zdravstvenih ustanova, a koje bi bilo isključivo u skladu sa obimom i vrstom usluga koje ustanova pruža, i što će biti obuhvaćeno godišnjim Programom zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo.

Planom je predviđeno da u domovima zdravlja bude objedinjena i smještena kompletna porodična medicina, a da specijalističko - konsultativna zaštita iz ustanova primarne zdravstvene zaštite organizaciono pripadne Općoj bolnici "Prim.dr. Abdulah Nakaš". Kako ona mora biti dostupna građanima na općinama njihovog prebivališta, i dalje bi bila smještena u prostorijama domova zdravlja, ali bi organizaciono pripadala ovoj bolnici.

Promjene su predviđene i u dijelu ustanova koje se bave zdravstvenom zaštitom specifičnih kategorija stanovništva, kao što su studenti, pripadnici MUP-a, zaštita žena i materinstva, zatim oblast sportske medicine, u smislu njihovog uključivanja ili u domove zdravlja ili Opću bolnicu, zavisno o kojem nivou zdravstvene zaštite je riječ, s tim što određene djelatnosti iz ovih ustanova mogu se organizirati kao posebne organizacione jedinice Doma zdravlja.

Nužno je izvršiti razgraničenje djelatnosti između Kliničkog centra i Opće bolnice, gdje prvoj ustanovi pripada kompletna tercijarna zaštita, dok dio sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite ostaje u Općoj bolnici. Promjene su predviđene i u Stomatološkom fakultetu sa klinikama kada je riječ o samoj djelatnosti i finansiranju. Funkcija Hitne pomoći nastavlja svoje djelovanje po dosadašnjim principima uz nužnost rješavanja preciznog puta pacijenta po pitanju njegovog urgentnog zbrinjavanja.

Privatnim zdravstvenim ustanovama bila bi ponuđena mogućnost da se pod jednakim uslovima finansiraju iz javnih sredstava i svoje usluge ponude zdravstveno osiguranim pacijentima, uz uslov da ispunjavaju zakonom predviđene uvjete među kojima je između ostalog i stalno uposleni kadar.

Novi koncept reorganizacije zdravstvenih ustanova ima osnovni cilj povećanje kvalitete zdravstvenih usluga i ukidanje stalnih listi čekanja kako bi pacijenti tačno znali gdje i kada mogu dobiti određenu zdravstvenu uslugu,a njegovom realizacijom očekuju se smanjenje troškova poslovanja zdravstvenih ustanova, prvenstveno zbog eliminisanja dupliranja usluga, smanjenja čekanja na pružanje usluga, skraćivanje puta pacijenta i drugo.