Vlada Kantona Sarajevo

Vlada Kantona obezbijedila plaće za generaciju mladih specijalista

Objavljen je javni poziv u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu za 56 specijalizacija iz raznih oblasti medicine. Sredstva za plaće budućih mladih specijalista obezbijedilo je Ministarstvo zdravstva i Vlada Kantona Sarajevo, kroz Rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, a što je usvojeno na Skupštini KS. Na isti način obezbjeđena su sredstva za specijalizacije drugih zdravstvenih ustanova, a javni se pozivi očekuju veoma uskoro.

“Novi i obrazovani zdravstveni kadar je nužan za bolje funkcionisanje zdravstvenog sistema u našem kantonu. Cilj nam je zaposliti i zadržati mlade ljekare kroz uspostavu sistema kadrovskog kontinuiteta, što je jedan od naših strateških prioriteta”, rekla je ministrica zdravstva KS Amela Sofić.

KCUS je ustanova tercijarnog kliničkog nivoa zdravstvene djelatnosti i veoma je važna za pružanje zdravstvene zaštine građanima našeg kantona i onim iz drugih dijelova Federacije.

Specijalizacija je uže usmjereno usavršavanje doktora medicine, stomatologije i farmacije te predstavlja sticanje dodatnih kompetencija prema propisanom programu na osnovu utvrđenog plana potrebnih kadrova. 

Njihove kompetencije predstavljaju skup znanja, vještina i stavova. Specijalizanti prolaze uglavnom pet godina stručnog usavršavanja i sudjeluju u aktivnostima i odgovornostima predviđenim programom specijalizacije. Specijalistički staž obavlja se u punoj satnici i punom opsegu u zakonski ovlaštenoj ustanovi, a rad specijalizanata se nadzire od strane glavnih mentora i mentora za određenu granu specijalizacije. 

Konkurs opširnije na: https://bit.ly/2ln5byc