Usvojeni izvještaji o poslovanju šest kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za prošlu godinu

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su u drugom dijelu nastavka Skupštine usvojili izvještaje o poslovanju šest kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za prošlu godinu, i to: Tržnica-pijace, Rada, Pokopa, Sarajevogasa, Parka i Toplana.

Ministar komunalne privrede i infrastrukture KS-a Senad Hasanspahić kazao je da problemi sa kojima se susreću komunalna preduzeća nisu nastala preko noći, već da su kontinuirano rasla iz godine u godinu.

“Kada bi se jednom riječju mogli sublimirati problemi, onda bi to bila zaposlenost”, naglasio je ministar Hasanspahić.

Dodao je da je su u prošloj godini sva komunalna preduzeća ostvarila značajne pomake, te da je u protekloj 2016.godini u tim preduzećima bilo uposleno 2.396 osoba. Prosječne plate u Radu su iznosile 842 KM, a u Pokopu 1.386 KM.

Na istoj sjednici usvojen je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2016.godine, kao i o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći KS za proteklu godinu.

Prihvaćeni su i izvještaji o radu Nezavisnog odbora, o kriminalnitetu, javnom redu i miru i saobraćaju na području Kantona za period od januara do juna 2017.godine. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2016.godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2017.godinu također je usvojen.

Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školavanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila žrtava rata “IKRE” sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016.godinu je povučen iz tehničkih razloga, dok Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2016.godinu nije dobio potrebnu većinu.

Zastupnici su primili k znanju informaciju o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada KS.