Vlada Kantona Sarajevo

Skupština KS: Usvojen Zakon o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u KS-u

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo današnju sjednicu počeli su minutom šutnje kojom su odali počast policajcu Draganu Đuriću koji je ubijen u terorističkom napadu na Stanicu javne bezbjednosti u Zvorniku. Porodici Dragana Đurića koji je ubijen dok je obavljao svoju dužnost ovom prilikom su uputili sućut, dok su dvojici povrijeđenih policajca Željku Gajiću i Stevi Milanoviću poželjeli brz oporavak. Skupština Kantona Sarajevo je najoštrije osudila napad na policijsku stanicu i ubistvo policajca.  

Na ovoj sjednici zastupnici su usvojili Zakon o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u KS-u. Cilj donošenja ovog Zakona je bio usklađivanje plata i naknada u ovim ustanovama sa platama u svim drugim javnim ustanovama čiji je osnivač KS. Prema ovom Zakonu osnovna plata ne može biti manja od 70 posto prosječne neto plate isplaćene u FBiH. Saglasnost na prijedlog ovog zakona dao je i Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH.

Zastupnici su usvojili i nacrte zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem i osnovnom odgoju i obrazovanju, koji su upućeni u javnu raspravu u trajanju od 15 dana. Izmjenama se vrši usklađivanje ovih zakona sa zakonom o zaštiti ličnih podataka na državnom nivou što je, kako je istaknuto, bilo neophodno ali i obaveza Vlade KS-a da to učini još do kraja marta. Zakon bi trebao doprinijeti poboljšanju zaštite ličnih podataka učenika i uposlenika, a i ostalih podataka koji su potrebni ne samo za Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, već i druga ministarstva. S obzirom da se kod određenog broja zastupnika pojavila bojazan da li će zaštita podataka učenika u školama biti adekvatna, resorni ministar Elvir Kazazović je odgovorio da nema razloga za strah te da pristup tim podacima u pojedinim dijelovima imaju nastavnici, direktori škola i resorni ministri. „Smatram da nikada neće doći do zloupotreba, te cijenim da su promjene koje se u javnom sektoru uvode kao i uvođenje savremenih tehnologija nužne, i bez obzira što to neki teško prihvataju, mi moramo nešto uraditi po tom pitanju“, istakao je Kazazović.

Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 2. do 9. maja zastupnici su danas jednoglasno prihvatili.  Skupštinska  komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti, te komisije za mlade Skupštine KS-a i za boračka pitanja, pripremile su bogat edukativni i kulturno-zabavni program.  Građani Kantona Sarajevo i BiH imat će priliku, pored ostalog, posjetiti izložbu Sarajevo 1941-1945. na kojoj će biti izloženi plakati, proglasi, štampa, propaganda, uz projekcije dokumentarnih filmova iz fundusa Historijskog arhiva Sarajevo. Bogata je i ponuda projekcija najboljih filmskih ostvarenja, kao što su "Remake" u režiji Dine Mustafića, "Savršeni krug" Ademira Kenovića, "Miris dunja" Mirze Idrizovića, kao i "Ljeto u zlatnoj dolini" Srđana Vuletića.  Također, bit će upriličena i multimedijalna prezentacija digitaliziranih publikacija o Sarajevu, kao i izložba Adnana Hoze, zatim predstava "Radnja na uglu", opera G. Verdija "Rigoletto", a kao atrakcija za građane planirano je obilježavanje godišnjice početka rada prvog, električnog tramvaja.

Skupština Kantona je dala i saglasnost za osnivanje odjeljenja srednje škole Hašemitske Kraljevine Jordan pod nazivom Srednja škola "Al Amel" na Ilidži.  Zahtjev za osnivanje ove srednje škole je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prethodno podnijela Fondacija za edukaciju i obrazovanje ,,FEO" uz koji je priložila i Elaborat o društvenoj i ekonomskoj opravdanosti osnivanja Srednje škole ,,Al Amel". Prema zahtjevu, ova škola u trajanju od dva razreda, zajedno s osnovnom školom koja traje 10 razreda će zaokružiti cjelinu osnovnog i srednjeg obrazovanja po programu Hašemitske Kraljevine Jordan na arapskom jeziku.  Elaboratom je potvrđeno da postoji društvena opravdanost osnivanja srednje škole, koja će obrazovati učenike na arapskom jeziku i po jordanskom programu, a na osnovu planova i pretpostavki da će tu školu pohađati državljani arapskih zemalja, državljani BiH, kao i državljani drugih zemalja.

U nastavku sjednice zastupnici su donijeli i Odluku o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH. Shodno odredbama Statuta preduzeća, Nadzorni odbor Preduzeća donio je Odluku o promjeni sjedišta KJP "ZOI '84" OCS d.o.o. Sarajevo, tako da je novo sjedište Preduzeća  u Sarajevu, ulica Alipašina bb. Programom sanacije koji je prihvatila Skupštine sačinjen je pregled imovine koja može biti predmet zakupa (kolateral za otplatu dugoročnog kredita) te je Nadzorni odbor u skladu s tim donio Odluku o promjeni sjedišta društva radi ušteda i racionalizacije u poslovanju, a u cilju poboljšanja likvidnosti i prevazilaženja problema u poslovanju i iskazanih enormnih finansijskih gubitaka.

Na sjednici je, među ostalim, donesen i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća područja Kantona Sarajevo za period 2014. - 2018. godina.  Programom razvoja određuju se ciljevi, politika i strategija zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području KS. 

Skupština Kantona Sarajevo je dala i saglasnost na Program rada JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo za 2015.godinu.

Usvojen je Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2015.godinu.

Također je data saglasnost i na Program rada za 2015. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2015. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo. Na inicijativu Kluba Demokratske fronte donesen je zaključak, da se u cilju smanjenja nepotrebnih troškova administracije, spoje ovi fondovi u jedan fond.  U vezi s tim je zadužena Vlada Kantona Sarajevo da izvrši neophodne pripreme, pripremi osnivački akt i dostavi ga Skupštini na odlučivanje u roku od 90 dana. 

Zastupnici su danas usvojili i Izvještaj o utrošku sredstava Tekuće rezreve iz Budžeta KS za 2014.godinu, a sjednica je prekinuta nakon usvajanja Izvještaja Nezavisnog odbora za izbor i reviziju Policijskog komesara za 2014.godinu.