Vlada Kantona Sarajevo

Skupština KS: Nije usvojen izvještaj o radu Kliničkog centra, izvještaji Univerziteta i Zavoda za izgradnju KS dobili skupštinsku podršku

Skupština Kantona Sarajevo, u nastavku svoje devete radne sjednice, dala je saglasnost na ugovore o kupoprodaji tri nekretnine katastarske čestice u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale na dionici Kranjčevićeva – Bare - Hotonj.

Usvojena je odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora – bolnički kompleks bivše Klinike za kožno – venerične bolesti "Dr. Ernest Grin", za 2019. i 2020. godinu između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kao zakupodavca i Kantona Sarajevo - Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva zdravstva i Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" kao zakupca.

U izvještajnom dijelu sjednice razmatran je i izvještaj o radu i finanisijskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu u protekloj godini koji je danas usvojen kao i izvještaj o radu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu nije danas dobio podršku Skupštine Kantona. Ova tema otvorila je brojna zastupnička pitanja i diskusije o segmentima rada ove ustanove, od finansijskih pokazatelja poslovanja, dugovanja i dobiti, preko upravljanja ljudskim resursima, medicinskom opremom i prostornim kapacitetima, do nivoa i vrsta zdravstvenih usluga koje se pružaju u ovoj ustanovi. Neusvajanje izvještaja izraz je nezadovoljstva Skupštine radom ove ustanove, ističući da se za izdvojeni novac morala pružati bolja i kvalitetnija medicinska usluga građanima Kantona Sarajevo i drugim građanima BiH.

I ovaj put je naglašen je problem nesrazmjera finansiranja i upravljanja ovom ustanovom, kada je u pitanju Kanton Sarajevo koji izdvaja najviše sredstava, 130 miliona KM godišnje u odnosu na ostale suosnivače Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.