Skupština KS dala saglasnost za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine u svrhu izgradnje I transverzale

Skupština KS je u nastavku svoje 13. sjednice dala saglasnost na Nacrt ugovora za kupoprodaju građevinske parcele u naselju Rosulje, u općini Vogošća, u svrhu gradnje stambenih jedinica od strane Fonda KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih  boraca, RVI, demobilisane borce i prognane osobe.

Skupština je dala zeleno svjetlo za nastavak realizacije II faze Projekta izgradnje objekta kolektivnog stanovanja na lokalitetu Šip, u općini Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice  KS će ovu fazu izgradnje finansirati sa 1.580.725  KM.

U skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH, Skupština je dala saglasnost za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale na dionici Kranjčevićeva – Bare – Hotonj.

Skupština je dala saglasnost za prenošenje prava i obaveza Ugovora o koncesiji za eksploataciju sirovina dolomita u ležištu “ Duboki do”, općina Ilidža, sa Privrednog društva “Nexe” na Privredno društvo “Amina trade”.

Danas je utvđena i Nacrt odluke o obilježavanju javnih površina institucija i ustanova imenima i zgrada brojevima na području KS kojom se utvrđuje postupak i način određivanja ovih imena. Po Nacrtu ove odluke određena je javna rasprava od 60 dana.