Vlada Kantona Sarajevo

Skupština Kantona Sarajevo usvojila Zakon o policijskim službenicima KS, uređeno pitanje penzionisanja i prava na ostvarivanje posebnog staža

Skupština Kantona Sarajevo na današnjoj 44. redovnoj sjednici usvojila je Zakon o policijskim službenicima KS kojim se uređuje oblast zapošljavanja u policijskom organu, procedure unapređenja u viši čin, rad i sastav disciplinskog organa te preciznije definira prestanak radnog odnosa.

Zakon predviđa ono što je bilo najvažnije za policijske službenike, a to je uređenje pitanja penzionisanja pripadnika policije, kao i prava na ostvarivanje njihovog posebnog staža.

Usvojen je Zakon sa amandmanima kojim je definisano da imaju pravo na penziju pod uslovom da su u kontinuitetu bez prekida imali najmanje 15 godina staža, te da su u vrijeme sticanja prava na penziju obavljali posao policijskog službenika.

Koeficijent za ostvarivanje prava na penziju utvrdit će se na osnovu pet godišnjih plaća ostvarenih u svojstvu policijskog službenika, a koji su za njega najpovoljniji.

To se odnosi i na policijskog službenika koji usljed zadobijenih povreda na radu, uzrokovanih neposrednim izvršenjem svog posla i zadatka, bude proglašen invalidom prve kategorije.

Poseban staž iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u jednostrukom trajanju uračunava se u staž osiguranja za policijskog službenika samo uz pismenu saglasnost osobe na koju se ona i odnosi.

Zakon o policijskim službenicima KS je usvojen i zbog usklađivanja sa važećim normama kojima je uređena ova oblast na državnom i federalnom nivou.

Ovim će biti izvršena i harmonizacija propisa kako bi prava i obaveze policijskih službenika bile određene na jedinstven način na području cijele države.

Donošenje ovog Zakona je neophodno i zbog usklađivanja sa drugim propisima kao što su Zakon o zaštiti tajnih podataka BiH, Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH i drugo.

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo jednoglasno su usvojili i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide na području KS.

Tom odlukom ratni vojni invalid i ratni vojni invalid-paraplegičar mogu ostvariti pravo na medicinsko sredstvo na osnovu medicinske indikacije, nalaza i preporuke ordinirajućeg ljekara specijaliste, konzilijuma ljekara specijalista nadležne zdravstvene ustanove, odnosno izabranog ljekara porodične medicine.

Također nemaju obavezu vraćanja medicinskih sredstava nakon isteka roka korištenja.

Osigurane osobe imaju pravo, u skladu s utvrđenom medicinskom indikacijom, na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoć, stomatološko-protetske nadomjestke, kao i pravo na korištenje lijekova čiji je stavljanje u promet odobrila Vlada Federacije BiH, a nalaze se na listi lijekova koji se osiguranicima mogu propisivati na teret sredstava Kantonalnog zavoda osiguranja. Obim navedenih prava utvrđuje se kantonalnim propisom.

Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo i Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi su povučeni s dnevnog reda ove sjednice.

Na prijedlog zastupnika Marija Vukasovića, usvojen je Nacrt zakona o studentskom standardu u Kantonu Sarajevo kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti studenata u oblasti akademskog standarda, osnivanje organizacija i rad ustanova, te finansiranje studentskog standarda.

Studentski standard u smislu ovog zakona je organizovana djelatnost kojom se u oblasti obrazovanja osiguravaju dodatni uslovi za dostupnije, efikasnije i kvalitetnije obrazovanje studenata. Cilj zakona je stvaranje materijalnih, kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i drugih uslova kojima se potiče sticanje obrazovanja, društvena uključenost i razvoj ličnosti studenata.

Zakon je upućen u javnu raspravu u trajanju od 100 dana.

Nakon ove tačke dnevnog reda, sjednica je prekinuta a o njenom nastavku odredit će se Kolegij Skupštine KS.