Sjednica Vlade KS: Nabavka medicinske i nemedicinske opreme za Dom zdravlja

Budžetom Kantona Sarajevo za 2017. godinu planirano je zaduživanje kod domaćih kreditora u iznosu od 32.480.000 KM za finansiranje kapitalnih projekata, u okviru kojih je i Projekt nabavke medicinske i nemedicinske opreme za JU Dom zdravlja u 2017. godini u vrijednosti od 1.000.000 KM.

Programom javnih investicija Kantona Sarajevo 2017-2019. godine planiran je Projekt nabavke medicinske i nemedicinske opreme za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u vrijednosti od 3.000.000 KM, koji je predviđen da se realizira u periodu od 2017. do 2019. godine, odnosno predviđeno je da se u Budžetu Kantona Sarajevo godišnje obezbijede sredstva od po 1.000.000 KM.

Kako bi Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo moglo započeti postupak zaduženja kod kreditora za ovu godinu u skladu sa Procedurama zaduživanja, Vlada Kantona Sarajevo je usvojila projekt koji je sačinjen na osnovu iskazanih potreba Doma zdravlja i po prijedlogu Ministarstva zdravstva KS.

Projektom nabavke medicinske i nemedicinske opreme za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2017. godini predviđeno je zanavljanje dotrajale medicinske i nemedicinske opreme prema specifikaciji opreme u iznosu od 1.000.000 KM. Njime je obuhvaćeno devet organizacionih jedinica u okviru ove javne ustanove sa svojih 230 timova porodične medicine.

Pored predviđene nabavke jednog sanitarnog vozila za svaki dom zdravlja, spomenutim sredstvima planirana je nabavka EKG aparata, ultrazvučnog aparata i aparata za CR obradu snimaka, stomatoloških stolica sa svim dodacima, mikroskopa, tlakomjera, sterilizatora, profesionalnih inhalatora, centralnih sterilizacija, boca sa kisikom, te računarska oprema, oprema za čekaonice, kasete za medicinske kartone, tapacirani kreveti i stolice.

Implementator projekta je Dom zdravlja Kantona Sarajevo, koji će po obavještenju da su kreditna sredstva osigurana, pokrenuti postupak nabavke opreme u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te po okončanju projekta dostaviti Ministarstvu zdravstva izvještaj sa kompletnom pratećom dokumentacijom.