Vlada Kantona Sarajevo

Sjednica Vlade Kantona Sarajevo na Igmanu: Odobreno 3.300.000 KM za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja za 330 mladih, data saglasnost za prijem 230 novih policijskih službenika

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj 138. sjednici u Centru za obuku kadrova MUP-a „Grkarica“ na Igmanu usvojila Odluku o dodjeli sredstava za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih na kojoj su imena 330 mladih ljudi iz Kantona koji su ispunili tražene kriterije i na taj način sebi osigurali dodjelu dijela sredstava u iznosu od po 10.000 KM za kupovinu stana ili kuće.

„Ovim je na najbolji način pokazan odnos Vlade KS i njen ozbiljan i najdirektniji pristup rješavanju životno važnih pitanja mladih. Kroz ovakav pristup mi pokazujemo Vladinu politiku prema mladima, prema kojima također kontinuirano iskazujemo brigu i kada su u pitanju obavljanje pripravničkog staža te njihovo zapošljavanje“, istakao je premijer Zolj na početku današnjeg obraćanja prisutnim predstavnicima medija.

Dodao je kako kroz realizaciju ovog projekta Vlada KS šalje poznatu Šantićevu poruku mladim ljudima u Kantonu Sarajevo – „Ostajete ovdje“.

Naglasio je i kako sva ministarstva kroz interresorno djelovanje i realizaciju mnogobrojnih projekata pod okriljem Vlade Kantona Sarajevo u prioritetu svog rada imaju mlade ljude.

Kako je pojasnio ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomir Lukić, ovim će sa pozicije Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS za ovu godinu biti izdvojena sredstva u ukupnom iznosu od 3.300.000 KM.

„Ministarstvo je, na osnovu Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih, objavilo 10. maja ove godine javni poziv koji je bio otvoren 60 dana od dana objavljivanja. Na javni poziv prijavilo se ukupno 570 kandidata, što potvrđuje da je odziv bio jako dobar, a od kojih je 489 ispunjavalo tražene uvjete, dok je 80 prijava odbačeno, jer nisu ispunjavale tražene uslove, kao i prijava jednog kandidat koja je bila neblagovremena“, kazao je resorni ministar Čedomir Lukić.

Komisija koja je provodila ovaj javni poziv razmotrila je i 63 prigovora, te informisala podnositelje prigovora o odluci po prigovoru. Također je na osnovu kriterija navedenih u Odluci, izvršila bodovanje kandidata i formirala nacrt rang liste koju je nakon provjere žalbi utvrdio ministar  Lukić. Ta lista je danas predložena Vladi KS koja ju je odobrila, čime je ona postala i konačna.

Podsjećamo da su kriteriji za određivanje broja bodova na sačinjenoj rang listi kandidata bili njihova starosna dob, stepen stručne spreme, broj članova porodičnog domaćinstva, deficitarni kadrovi, priznati naučni radovi, kulturni nastupi, članovi porodice šehida, poginulog ili nestalog borca, stepen invalidnosti.

„Očekujem da će se sa ovim projektom nastaviti i naredne godine, čime bi se omogućilo da oni kandidati koji nisu dobili subvencionirana sredstva ove godine to pokušaju sljedeće“, kazao je ministar Lukić. Najavio je za 05. septembar u Domu mladih i službenu dodjelu odluka mladima koji su ostvarili ovo pravo.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić je podsjetio da je i Ministarstvo koje on predvodi, kada su u pitanju mladi ljudi, donijelo niz pogodnosti upravo njima kroz utvrđivanje i donošenja novog Zakona o porezu na promet nepokretnosti u KS.

„Kategorija mladih do 38 godina koji kupuju stan prvi put oslobođeni su plaćanja poreza ubuduće, što mi smatramo da je odlična odluka i našim ulaganjem u budućnost“, podsjetio je ministar Halebić.

Istakao je kako je Vlada danas usvojila Konsolidovani periodični izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2018. godine koji za ovu godinu iznosi 851.000.000 KM, što je u odnosu na 2014. godinu, kada je Budžet izvršen sa 650.000.000 KM, više za oko 150.000.000 KM.

“Resorna ministarstva imaju jako puno projekata koje implementiraju kako na svim općinama tako i na nivou Kantona. Rashodi se u KS izmiruju upotpunosti i na vrijeme, obaveze koje Kanton ima i koje je naslijedio plaćamo blagovremeno i upotpunosti. Trenutno je se smanjuje i zaduženost KS koja je za osam posto manja. Kada je u pitanju likvidnost, isplate iz Budžeta ubrzavamo, a to se vidi kroz isplate socijalnih davanja, ali i plaća budžetskih korisnika koje isplaćujemo do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec”, pojasnio je ministar Halebić.

Kako je istakla ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović, Vlada je na dala saglasnost na Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u KS za ovu godinu, čime je omogućena izmjena mjere javni radovi „570+“.

„Ovom izmjenom bit će omogućeno zapošljavanje 570 ljudi na poslovima javnih radova u KS u trajanju od dva mjeseca. Javni radovi se odnose na uređenje okoline, izgradnju i sanaciju infrastrukture, socijalnu zaštitu, kulturu, turizam, sajamske manifestacije“, objasnila je ministrica Dautbegović te dodala kako je Vlada KS danas usvojila značajnu izmjenu mjera, čime je dala mogućnost za rad 570 osoba sa evidencije nezaposlenih u KS za naknadu od 800 KM sa svim doprinosima i porezima.

Ministrica Dautbegović je prisustnim predstavnicima medija predstavila i Informaciju o socijalnoj integraciji korisnika usluga Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo iz koje ih je upoznala sa aktivnostima izvršilaca sankcije – rad za opće dobro koje se primjenjuje u ovoj ustanovi u saradnji i na osnovu te potpisanog sporazuma sa Ministarstvom pravde i uprave KS i sudovima u KS.

“Zahvaljujući ovom sporazumu ova ustanova je imala devet izvršilaca ove vrste koji su izdržavali ovu sankciju. Slični sporazumi sa istom tematikom potpisani su i sa javnim kuhinjama u KS u kojima ovi izvršioci izvršavaju ovu sankciju, a koji su ustvari počinioci krivičnih djela osuđeni na godinu dana zatvora”, kazala je ministrica Dautbegović.

Na današnjoj sjednici Vlada Kantona Sarajevo danas je na prijedlog ministra unutrašnjih poslova KS Vedrana Mulabdića, donijela odluku i dala saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem 230 policijskih službenika, od toga 200 u početnom činu policajac i 30 u činu mlađeg inspektora.

„U Upravi policije MUP-a KS, prema važećoj sistematizaciji radnih mjesta, trenutno je upražnjeno 406 radnih mjesta policijskih službenika. Navedena radna mjesta obuhvataju radna mjesta za sve činove, s intencijom povećanja upražnjenih radnih mjesta usljed niza faktora kao što su odlasci u starosnu penziju, sporazumni prekidi radnih odnosa zbog zaposlenja kod drugih poslodavaca i slično. Shodno potrebama efikasnog, zakonitog i blagovremenog rada policije, a za šta je osnovni preduslov adekvatna kadrovska popunjenost, uputio sam prema Vladi KS prijedlog za donošenje odluke za raspisivanje ovog javnog oglasa“, obrazložio je ministar Mulabdić.

Kako je kazao policijski komesar Mevludin Halilović, ova odluka Vlade KS je izuzetno značajna za Upravu policije KS kako bi se popunio nedostajući broj policijskih službenika koji je nastao uglavnom zbog njihovog odlaska prethodnih godina u zasluženu penziju.

„Za početni čin policajac neophodno je da kandidati imaju IV stepen srednje stručne spreme, a za čin mlađeg inspektora najmanje VI stepen više stručne spreme. Provođenje oglasne procedure zapošljavanja policijskih službenika traje oko sedam mjeseci, obuka kadeta za čin policajac traje osam mjeseci, dok za čin mlađi inspektor traje šest mjeseci“, naveo je komesar Halilović.

Premijer Zolj je dodao kako će za prijem i osposobljavanje ovog broja policijskih službenika Vlada KS osigurati oko 1.600.000 KM budžetskih sredstava te najavio kako će oglas biti raspisan vrlo brzo.