Saopštenje Komisije za sigurnost Skupštine KS

Povodom netačnih i zlonamjernih medijskih tekstova od strane pojedinaca i određenih medija koji se očigledno nalaze pod kontrolom određenih političkih subjekata, a kojima se nastoji umanjiti značaj izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo radi objektivnog informiranja javnosti predsjedavajući Komisije za sigurnost KS Elvedin Okerić dao je saopštenje za javnost.

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo je prihvatio inicijativu Komisije za sigurnost za izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo po hitnom postupku, te je zadužena Vlada Kantona Sarajevo da formira Radnu grupu od predstavnika različitih zakonodavnih i izvršnih organa te akademske zajednice. Svi članovi radne grupe zajedničkog su stava da je neophodno u instituciji za provedbu zakona kao što je ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije zakonskim propisom predvidjeti sljedeće:

Sistematizacijom radnih mjesta propisati stepen i vrstu školske spreme uzimajući u obzir složenost i opis poslova, Unaprijediti uslove za izbor policijskog komesara i nadzor nad njegovim radom.

Unaprijediti mehanizme efikasnog nadzora i kontrole kroz institucije zakonodavne i izvršne vlasti,

Učiniti funkcionalnijim i neovisnijim prvostepeni i drugostepeni organ u Upravi policije

Jedinica za profesionalne standarde - Unutrašnja kontrola, gdje se između ostalog dokazuje eventualna disciplinska odgovornost policijskih službenika i

Policijski odbor koji preispituje odluke koje se tiču statusa policijskog službenika kao što su prijem, raspoređivanje, činovanje itd., tj. moguće povrede prava od strane rukovodioca policijske institucije.

U skladu sa prethodno navedenim zadatak ove Radne grupe je da bez odlaganja pristupi izmjenama i dopunama ovih zakona, te da na osnovu provedenih aktivnosti iz svoje nadležnosti, detaljnih i studioznih analiza zakona i informacija, otkloni i unaprijedi sve prepoznate i utvrđene nedostatke i slabosti u oba zakonska propisa. Takođe je neophodno u najvećoj mogućoj mjeri zaštiti prava svih policijskih službenika koji se nalaze unutar ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, a koji su svoja prava stekli po prijašnjim zakonskim propisima.

Posebno želimo naglasiti da su u radnoj grupi (što se svjesno izbjegava navesti u medijskim istupima pojedinaca) učestvovali najeminentniji stručnjaci iz oblasti kriminologije, kriminalistike i sigurnosnih studija prof. dr Jasmin Ahić, prof. dr Elmedin Muratbegović, prof. dr Muamer Kavazović, prof.dr Faik Špago, a koji su dali neprocjenjiv doprinos u predloženim izmjenama ovih zakona. Ovom činjenicom se na najbolji način demantuju svi oni koji pokušavaju da u javnosti obezvrijede stručnost i kvalitet prijedloga koje je utvrdila ova radna grupa. Oponentima nije cilj da ukažu na eventualne nedostatke i predlože bolja rješenja i poboljšanja, već iskazuju namjeru zadržavanja postojećeg stanja koje pokazuje da 2/3 policijskih službenika nemaju adekvatnu stručnu spremu, da je sadašnjim sastavom policijskog odbora povrijeđeno osnovno načelo II-stepenosti, da postojeći sistem omogućava da se činuju i unapređuju nesposobni a podobni, a zaustavljaju u napredovanju nepodobni a stručni, te da je sistem prijema policijskih službenika totalno ne transparentan što omogućava brojne malverzacije.

Nevjerovatno je da predsjednik sindikata gosp. Ećo na radnoj grupi (o čemu postoji audio i pisani zapisnik) iznese prijedlog za imenovanje policijskog odbora i što bude podržano od radne grupe, a onda prilikom glasanja o svom prijedlogu ostane «suzdržan», pa onda izlazi u javnost sa neistinama da niti jedan prijedlog sindikata nije prihvaćen.

Zatim gosp. Sadik Ećo je na radnoj grupi jasno i nedvosmisleno nekoliko puta rekao da sindikat ne interesuju zakonske odredbe vezane za izbor policijskog komesara (jer to nije njihova nadležnost da se tim bave, već isključivo pravima i obavezama policijskih službenika) i da su za sindikat prihvatljive sve predložene izmjene u vezi policijskog komesara, te je za iste i glasao. Nakon toga predsjednik sindikata izlazi u javnost sa tvrdnjama o političkom uticaju prilikom izbora policijskog komesara.

Žalosno je gledati medijske nastupe angažovanih pojedinaca u kojima se iznose «sumnje» u nadležnosti Komisije za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo i u formiranu listu eksperta koja je definisana postojećim Zakonom o unutrašnjim poslovima KS, a istovremeno istima ne smeta i ne vide nikakav problem u činjenici da je samo jedna trećina struke u Upravi policije i da neke od najsloženijih i najodgovornijih poslova u Upravi policije obavljaju nestručni kadrovi - poljoprivredni inženjeri, nastavnici predškolskog odgoja, lutkari .... a posljedice su vidljive u javnosti poznatim predmetima Dženan Memić, Sanjin Sefić, Hava Dovadžija i dr.

Podsjećamo Vas da su različiti organi Skupštine Kantona Sarajevo - Komisija za sigurnost, Nezavisni odbor, Odbor za žalbe javnosti u odvojenim postupcima tri godine kontinuirano ukazivali na neophodnost izmjena navedenih propisa. Komisija za sigurnost je objedinila sve prijedloge i dala detaljno obrazloženje svake pojedinačne izmjene s ciljem poboljšnja sigurnosne situacije u Kantonu Sarajevo. Podsjećamo Vas da su sve Vlade u kontinuitetu od 2015-2019 uvažile sve zahtjeve Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije po pitanju nabavke materijalno tehničkih sredstava, te prijema novih kadeta, sa uvećanjem budžeta oko 30% za navedeni period što iznosi oko 30 miliona KM. Međutim i pored finansijske podrške nije postignut stepen sigurnosti koji građani očekuju.

Ovakvo stanje je samo posljedica dugogodišnje nebrige i nemara za sigurnosni sistem u Kantonu Sarajevo. Od zlonamjernih pojedinaca suštinske promjene oba zakona nastoje predstaviti kao prijetnju policijskim službenicima koji nemaju propisanu stručnu spremu te da će ostati bez posla i da će im se oduzimati činovi što je notorna neistina.

Propisivanjem vrste i stepena stručne spreme od čina «mlađi inspektor» interno i eksterno želimo da se napokon postavi brana koja će spriječiti ulazak nekompatibilnih struka u instituciju za provedbu zakona kao što je Uprava policije, a u isto vrijeme jasno propisati specifična stručna zvanja za pojedine organizacione jedinice. Suština izmjena je da se za čin mlađeg inspektora mora imati najmanje VSS VII stepen odgovarajuće struke. Intencija je da se vremenom prirodnom selekcijom dođe u situaciju potpune kapacitiranosti po pitanju struke i određenog profila u Upravi policije.

Zatečenim policijskim službenicima u činu «mlađi inspektor» i višem činu koji imaju VII stepen 240 ECTS bodova svih struka omogućit će im se da se kreću kroz organizacione jedinice i unaprjeđuju. Oni koji imaju VI stepen ili 180 bodova omogućiti će se ostanak na svojim radnim mjestima, ali ako žele da se unaprjeđuju u viši čin moraju se doškolovati i završiti VII stepen odnosno 240 ECTS bodova u struci koju imaju.

Uvođenje struke u policiju je nešto što se već nekoliko godina zagovara i najavljuje od strane zakonodavnih organa. Struka je uglavnom zastupljena u svim oblastima osim u policiji, ljekari liječe, arhitekte projektuju, učitelji uče učenike i studente tako i poslovima sigurnosti trebaju da se bave stručni ljudi koji poznaju i prepoznaju sigurnost, krivično pravo, krivično procesno pravo, kriminalistiku, kriminologiju taktiku, tehniku metodiku rada u policiji. U prethodnom periodu javnost je djelom imala priliku da ipak sazna koliko je nestručnost uticala na nezakonito prikupljanje dokaznog materijala.

Operativna i finansijska samostalnost Uprave policije ostaje neupitna, ali ćemo svakako dodatnim mjerama učiniti što veći stepen depolitizacije policije. Kandidat za policijskog komesara više neće moći biti neko ko je obnašao bilo kada i bilo kakvu funkciju u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti kao što smo imali primjer bivšeg Komesara Halilovića koji je u prethodnom periodu obavljao funkciju ministra u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova kao kandidat jedne političke stranke, a svjedoci smo zadnjih dešavanja iz kojih se jasno vidjelo da te političke veze nikad nisu prestale.

Nužno je poboljšanje sistema unutrašnje kontrole, jer ona je trenutno sad pod potpunim nadzorom policijskog komesara koja uz kombinaciju sa policijskim odborom znači «kadija te tuži - kadija te sudi» a što su mnogi policijski službenici osjetili na svojoj koži. Do sada je odluke po žalbama na rješenja policijskog komesara donosio policijski odbor koji se imenuje na prijedlog policijskog komesara - što je u praksi često zloupotrebljavno.

Policijske službenike koji rade u odjeljenjima jedinice za profesionalne standarde (unutrašnja kontrola) policijski komesar neće moći raspoređivati izvan ove jedinice bez saglasnosti načelnika Jedinice za profesionalne standarde. Ovim činom, po prvi put unutrašnja kontrola će moći raditi svoj posao profesionalno i bez straha da će biti premješteni na drugo mjesto ukoliko ste «neposlušni». Na ovaj način se u ovom trenutku osigurava maksimalna efikasnost i integritet postupka unutrašnjih istraga u Upravi policije MUP-a KS.

Policijski odbor kao drugi stub koji treba da obezbjedi objektivnost, pravičnost i zaista pravu drugostepenost će se imenovati na način da policijski komesar neće moći potpuno samostalno u policijski odbor predlagati većinu članova odbora kako bi se izbjegle evidentne zloupotrebe a koje su do sada uočene. U policijski odbor treba da se imenuju neovisni i stručni ljudi iz reda građana koji neće imati nikakvog straha da donose pravedne odluke po vlastitom ubjeđenju.

Kroz ova poboljšanja (jedinica za profesionalne standarde i policijski odbor) će definitivno sistem unutrašnje kontrole biti znatno unaprjeđen i ostvarit će se veći stepen objektivnosti i nezavisnosti. Time će se osigurati da s jedne strane neće biti nedodirljivih, a sa druge strane da se ovi organi neće moći zloupotrebljavati kao oružje protiv neistomišljenika.

Primjedbe na prijedlog sastava policijskog odbora od strane predsjednika sindikata govori da njemu nije stalo do suštinske funkcije ovog organa koji treba da štiti prava policijskih službenika, već je isključivo sporan samo njegov naziv.

Uopšte se ne spominje činjenica da se po prvi put omogućava sindikatu da imenuje svoje predstavnike u komisiju za prijem policijskih službenika, komisiju za unapređenje policijskih službenika i predstavnika sindikata u policijski odbor. Ovim prijedlogom se na jedinstven način daje aktivna uloga sindikatu Uprave policije da preko svojih predstavnika u ovim tijelima štiti prava policijskih službenika, a ne da se sindikat bavi zaštitom policijskog komesara čijoj (zlo)upotrebi smo svjedočili u prethodnom periodu.

Ove aktivnosti Komisije za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo, zakonom definisanim nadležnostima predstavljaju dio napora koji imaju za cilj pridonjeti nužnom poboljšanju kvaliteta policijskog posla, stvaranja normativnih uslova u kojima policija može profesionalnije odgovoriti na sigurnosne prijetnje i izazove s kojima se suočava, kao i pobljšanje sigurnosnog stanja u Kantonu Sarajevo.

PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE ZA SIGURNOST

Elvedin Okerić