Vlada Kantona Sarajevo

Predstavnici Studentskog parlamenta kod premijera Konakovića: Najavljeno donošenje zakona o studentskom standardu

Donošenje zakona o studentskom standardu kojim bi se uredili prava i interesi oko 40.000 studenta koji studiraju na Univerzitetu u Sarajevu i nekoliko privatnih fakulteta jedna je od tema o kojoj su jutros razgovarali predstavnici Studentskog parlamenta (SPUS) sa premijerom KS Elmedinom Konakovićem.

„Paralelno sa izradom i donošenjem navedenog zakona, pokrenut ćemo inicijative prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS kojima ćemo započeti procese izmjena Pravila studiranja u dijelu koji uređuje prolaznost na ispitima kao i unapređenja sistema evaluacije profesora na fakultetima te revizije postojećeg cjenovnika usluga na UNSA“, konkretizirao je oblasti budućeg djelovanja predsjednik SPUS-a Ahmed Nurković.

Najavio je i reviziju utroška sredstava za provođenje elektronskog sistema ocjenjivanja (ISSS) i korištenje biblioteka na UNSA, te podnošenje inicijative za uvođenje sporta kao obaveznog predmeta na svim fakultetima.

Premijer Konaković je podržao izradu i donošenje zakona o studentskom standardu, jer je to jedan od prioriteta u radu Vlade Kantona Sarajevo u ovom mandatu.

„Na ovaj način ćemo zajedno utvrditi studentske standarde i raditi na njihovom ispunjenju“, istakao je Konaković te dodao da studentska populacija ne treba da se svrstava na bilo čiju stranu već da intenzivno radi na zastupanju, promovisanju, zaštiti i ostvarivanju prava studenata. Naglasio je da svi zajedno trebaju imati zajednički cilj, a on je započinjanje i provedba pozitivnih procesa na UNSA, u početku kroz donošenje dva vrlo značajna pravilnika - o platama na UNSA te o raspodjeli vanbudžetskih vlastitih prihoda.

„Kada je u pitanju ovaj drugi pravilnik, namjera nam je da višak vlastitih sredstava, za koji sigurno znamo da postoje, usmjerimo u nauku kroz podršku izradama naučno-istraživačkih projekata, magistarskih radova i doktorskih disertacija te u podršku izvođenja vannastavnih aktivnosti studentske populacije“, objasnio je premijer Konaković ovom prilikom.

Razgovarano je i problemima u provedbi nastavnog procesa, a u okviru njega i praktične nastave te o neophodnosti direktnijeg uvezivanja visokoškolskih ustanova sa privrednim subjektima. Naglašena je i potreba za što hitnijim pronalaskom rješenja evidentnih problema sa školovanjem djece šehida i poginulih boraca kod upisivanja, a što pojedini fakulteti ne poštuju. Razmatrane su i mogućnosti pronalaska najboljeg modela finansiranja školovanja studentske populacije u KS te istaknut primjer Hrvatske kao mogući budući model kojeg treba primjeniti i na UNSA.

Najavljeno je i poduzimanje aktivnosti za unapređenje sistema registracije firmi za mlade poduzetnike koje će biti u fokusu interesovanja naredne sedmice prvih ljudi vlada na kantonalnom, federalnom i državnom nivou, za kada je planiran njihov zajednički sastanak ovim povodom. Istaknuta je i potreba za definitivnim rješavanjem načina finansiranja rada Studentskog parlamenta.