Potpisan sporazum o saradnji koji omogućava uključenost osoba s invaliditetom u lokalne zajednice

Sporazumom o saradnji koji su  danas potpisali ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović i direktori JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Adnan Podžo i ustanove “Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici” Haris Haverić, regulišu se principi rada i način saradnje u provedbi programa prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

"Potpisnici sporazuma obavezali su se na pokretanje zajedničkih aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom, a kako je to definisano Politikom u oblasti invalidnosti BiH, strategijama za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom i  unapređenja njihovih prava u FBiH, te Konvencijom UN-a. To podrazumijeva uspostavu novih modela socijalnih usluga i podrške ovim osobama koji omogućuju njihovu uključenost u lokalnu zajednicu", navela je ministrica Dautbegović.

Po njenim riječima, predviđeno je između ostalog zajedničko provođenje Programa prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom, prevencija njihovog smještaja u ustanove socijalne zaštite, kao i  pružanje organizovane i stručne podrške u deinstitucionalizaciji ovih osoba iz ustanova socijalne zaštite i njihovog smještaja u stambene jedinice u lokalnim zajednicama.

Za provedbu aktivnosti definisanih sporazumom bit će zadužen stručni tim koji će činiti socijalni radnik, psiholog, psihijatar, defektolog, pravnik kao i pomoćno osoblje, rečeno je ovom prilikom.

Proceduru deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom vršit će Kantonalni centar za socijalni rad.

"Osobe s invaliditetom dosada su  smještane u ustanove socijalne zaštite, zatvorenog tipa. Tu su imale svu potrebnu pomoć i podršku ali je to ipak ocijenjeno kao diskriminirajuće, a presudama Ustavnog suda  i apelacijama određeno je da napuste te ustanove. Ovaj sporazum sigurno će doprinijeti njihovom kvalitetnijem životu, odnosno onih osoba za koje stručni tim Kantonalnog centra za socijalni rad i ustanove 'Sumero' procijeni da su osposobljene za samostalan život u lokalnoj zajednici", rekao je direktor  Podžo.

Direktor Haverić naglasio je da je u Kantonu Sarajevo ovim činom oficijelno pokrenut proces deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom.

"Nakon više godina zagovaranja, uspjeli smo da zajedno s kantonalnom ministricom Amelom Dautbegović dogovorimo saradnju na sistemskom rješavanju pitanja zbrinjavanja osoba s invaliditetom koje će živjeti u lokalnim zajednicama u ovom kantonu, a ne u zavodima zdravstvenog tipa", istakao je Haverić te je tim povodom ministrici Dautebegović uručio zahvalnicu.