Okrugli sto “Društveno-politička participacija nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini”: Kanton Sarajevo prednjači i u poštivanju prava nacionalnih manjina u BiH

U organizaciji Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo i Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini te Ureda specijalnog predstavnika Europske unije – EUSR jučer je održan okrugli sto “Društveno-politička participacija nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini”.

Kao uvodničar na ovom okruglom stolu učesnicima se obratio ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić, a na poziv Vijeća nacionalnih manjina.

Ovom događaju su prisustvovali predstavnici Delegacije EU u BiH, Vijeća Evrope, državnih, entiteskih, kantonalnih organa, Općine Centar Sarajevo, te veliki broj članova Vijeća nacionalnih manjina KS.

Prema ocjeni ministra Nenadića, okrugli sto je bio odlično organiziran, ali i odlična prilika da se na najbolji način iznesu mišljenja o položaju nacionalnih manjina u Kantonu, kao i u čitavoj Bosni i Hercegovini.

Tokom svog izlaganja ministar je pohvalio dosadašnju saradnju kantonalnog Vijeća nacionalnih manjina sa resornim ministarstvom koja je tokom ovog mandatnog perioda značajno intenzivirana, i rezultirala je izmjenama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u KS i više puta dopunjavanom Odlukom o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina KS.

Svi sudionici okruglog stola su ukazali na još uvijek ne riješeno pitanje primjene Odluke Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura vezanog za rješavanje pitanja Sejdić-Finci, pri čemu je konstatovano sa žalošću da je od donošenja pomenute odluke prošlo više od osam godina kao i da još uvijek ništa nije urađeno, a što je nedopustivo, prema njihovoj zajedničkoj ocjeni.

Ministar Nenadić je u okviru svog izlaganja posebno promatrao problematiku nastalu iz ne primjene Odluke Sejdić-Finci, ali se i osvrnuo i na sva druga pitanja koja se trebaju rješavati, a vezana su za položaj nacionalnih manjina u KS i u BiH, utoliko što je zbog općepoznate političke situacije vezane za pomenutu odluku generalno na nivou BiH došlo do određenog zastoja i za implementaciju svih drugih segmenata funkcioniranja nacionalnih manjina u BiH, zašto ustvari nema razloga.

Ovom prilikom, ministar Nenadić je naglasio da su u KS implementirana brojna pitanja koja tretiraju status nacionalnih manjina, kako kroz pitanja upotrebe službenih jezika i pisama, tako i kroz upotrebu drugih jezika i pisama koja se mogu koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave u KS, a što je osigurano implementacijom amandmana na Ustav KS i skupštinskim zaključcima od 30. jula ove godine.

Aktere ovog okruglog stola ministar Nenadić je upoznao da u sastavu Vijeća nacionalnih manjina KS danas djeluju predstavnici 14 manjina, i to: austrijske, ruske, njemačke, crnogorske, rumunske, češke, italijanske, mađarske, rusinske, jevrejske, slovenske, poljske, albanske i makedonske, dok je upravo u toku imenovanje predstavnika turske nacionalne manjine, kao 15. Ministarstvo pravde i uprave KS dalo je također svoj doprinos radu ovog Vijeća kroz osiguranje stalne budžetske stavke, po prvi put u KS, za finansiranje njegovog rada.

Osvrnuo se i na nedavno održanu manifestaciju „Dani nacionalnih manjina KS“ i Festival nacionalnih manjina na kojem su zajednički radili kantonalno Vijeće i resorno ministarstvo.

Sa ponosom je zajedno sa predstavnikom Općine Centar obavijestio učesnike okruglog stola da su pomenuta lokalna zajednica i KS ušli u projekt obnove austrijske kuće u kojoj će jedan dio prostora biti namijenjen za funkcioniranje i rad ovog vijeća, a što su njegovi predstavnici s radošću prihvatili.

Istakao je i posvećenost Vlade i Skupštine KS evropskim principima te poštivanju međunarodnih konvencija.

Kao problem ministar Nenadić je naglasio činjenicu da su brojna pitanja, kao što je pitanje implementacije presude Sejdić-Finci, vezana za više nivoe vlasti, a što je ocijenio kao jedan objektivan limit za dalje unapređenje položaja nacionalnih manjina u KS.

„Zbog neimplementacije pomenute Odluke i drugih pitanja na višim nivoima vlasti, Kanton Sarajevo ne može ovo pitanje na odgovarajući i željeni način da riješi, a posebno s tim u vezi i pitanje participacije predstavnika nacionanih manjina u Skupštini KS, naovisno od određenih rješenja u Ustavu KS i Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u KS. Prije svega, ovdje se misli na neophodne izmjene izbornog zakona kako bi KS mogao konačno početi sa implementacijom pomenutog kantonalnog zakona“, objasnio je ministar Nenadić.

Ostali učesnici ovog stola su izrazili zahvalnost Ministarstvu pravde i uprave KS i resornom ministru na unapređenoj saradnji, a time i položaju nacionalnih manjina.

Ministar Nenadić je zaključio svoje izlaganje na ovom skupu obećanjem i pozivom Vijeću nacionalnih manjina da rade skupa na eventualno potrebnim izmjenama zakona na nivou Kantona, posebno kroz rješavanje pitanja primjene jezika i pisama nacionalnih manjina, kao i pitanja budžetiranja i daljeg stvaranja pretpostavki za funkcioniranje nacionalnih manjina, ali i za rad njihovog vijeća, zašto postoji ozbiljna namjera Vlade i Skupštine KS koju treba iskoristiti, jer Sarajevo želi na ovom planu da i dalje prednjači u čitavoj BiH.

„Isto kao što je bio jedan od prvih kantona koji je u odnosu na državni zakon o pravima pripadnika nacionalnih manjina donio svoj kantonalni zakon, a koji je usaglašen sa pomenutim državnim zakonom, međunarodnim konvencijama, i koji je za razliku od ostalih zakona usaglašen i sa ustavima BiH i FBiH, ali koji se, nažalost,još uvijek ne može do kraja provesti zbog limita vezanih za izmjene izbornog zakona i ustava na višim nivoima vlasti“, kazao je ministar Nenadić.

Ovom, ali i prethodnim aktivnostima Ministarstvo pravde i uprave KS i Vijeće nacionalnih manjina su i simbolično zaokružili „Dane nacionalnih manjina u KS“, kao jednu manifestaciju kojom se slavi postojanje i funkcionisanje velikog broja nacionalnih manjina u Kantonu, a o čemu će i u budućnosti nadležne kantonalne institucije voditi brigu.