Vlada Kantona Sarajevo

Nastavak Druge i Treća sjednica Skupštine Kantona Sarajevo u četvrtak 28. maja 2015. godine

Nastavak Druge i Treća radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo održat će se u četvrtak 28. maja 2015. godine sa početkom u 10:00 sati, zaključeno je na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine.

Zastupnici će se prvo izjasniti o preostale tri tačke dnevnog reda Druge sjednice, a to su izvještaji o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2014.godini, o zaduženju Kantona Sarajevo kod UniCredit Banke, Intesa Sanpaolo Banke i Union Banke te o zaduženju Kantona Sarajevo kod BBI banke d.d Sarajevo.  

Nakon toga, po predloženom dnevnom redu Treće radne sjednice, zastupnici će razmatrati i potvrđivati nacrte zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo kao i o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija u KS. Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o stavljanju dobra baštine Spomenički kompleks „Tunel D-B“ pod zaštitu, o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda „IKRE“ sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2014. godinu te o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda KS za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za prošlu godinu.

Na istoj sjednici, zastupnici će analizirati i razmatrati Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2014. godinu kao i 12 izvještaja o radu i poslovanju javnih ustanova iz oblasti zdravstva te četiri izvještaja o poslovanju kantonalnih javnih ustanova iz oblasti socijalne politike.

Na dnevnom redu će se naći i: Izvještaj o izvršavanju Budžeta KS za prošlu godinu, Izvještaj o snabdjevenosti KS lijekovima i sanitetskim materijalom u 2014. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti – apoteka sa prijedlogom mjera i aktivnosti, Izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku KS za 2014. godinu i Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja KS za 2014.godinu.