Vlada Kantona Sarajevo

Na nastavku Sedme sjednice: Vlada KS utvrdila Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima KS

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanom nastavku Sedme sjednice utvrdila Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i proslijedila ga zastupnicima Skupštine na razmatranje i potvrđivanje te predložila da se isti uputi u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Predloženi Nacrt balansira ovlasti ministra i policijskog komesara u postupku predlaganja budžeta i njegove realizacije te preciznije definiše rukovodne odgovornosti policijskog komesara uključujući i prava i odgovornosti u pogledu korištenja budžetskih sredstava. Također se bolje definiše rad Nezavisnog odbora kod izbora i ocjene rada policijskog komesara, vezano za odabir, imenovanje i smjenjivanje policijskog komesara. Ugrađene su i jasne odredbe kojim se uređuje kontinuitet njegovog rada po isteku mandata do imenovanja novog Nezavisnog odbora. Prema predloženim izmjenama, Nezavisni odbor upravlja postupkom izbora policijskog komesara i predlaže dva kandidata Vladi, koja ima isključivu nadležnost za imenovanje. Jedan od razlog za donošenje ovog Nacrta je obaveza svih kantona da usklade svoje zakone o unutrašnjim poslovima sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije BiH.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila izvještaje o poslovanju za 2014. godinu kantonalnih javnih ustanova “Porodično savjetovalište”, “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“, Dom za djecu bez roditeljskog staranja i „Disciplinski centar za maloljetnike” kao i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju 12 ustanova iz oblasti zdravstva te ih uputila Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje. U pitanju su javne ustanove Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo,  Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo.