Vlada Kantona Sarajevo

Kroz izmjene zakonske regulative i kadrovsko jačanje osigurati efikasniji rad inspekcija u Kantonu Sarajevo

„Vlada Kantona Sarajevo će rebalansom Budžeta pokazati opredjeljenost da poboljša status  Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i na taj način osigura njen efikasniji rad“, izjavio je premijer KS Elmedin Konaković nakon današnje posjete ovoj upravi sa ministrima komunalne privrede i infrastrukture i unutrašnjih poslova KS Senadom Hasanspahićem i Predragom Kurtešom. On je, tom prilikom, naglasio kako dosadašnji odnos zakonodavne i izvršne vlasti prema Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove nije bio na očekivanom nivou.

„Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Tužilaštvo i policija će imati punu podršku Vlade Kantona Sarajevo da rade efikasnije i bolje. Pretpostavke za to su da se ove institucije materijalno-tehnički osposobe, te upražnjena mjesta popune nedostajućim kadrovima“, naglasio je Konaković, te naveo da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ima širok spektar odgovornosti, zbog čega postoji i velika potreba za jačanjem kadrovskih kapaciteta.

Nedovoljan je broj inspektora, sveukupno njih 85 pokriva 27 inspekcijskih oblasti. Kako je istaknuto na sastanku, u nekim resorima ove Uprave je angažovan samo jedan inspektor za određenu oblast.

Kao primjer kadrovske deficitarnosti, direktor Uprave Heni-Erduan Česir naveo je oblast sanitarnog nadzora. Tu oblast u Kantonu trenutno pokriva svega šest sanitarnih inspektora, dok je po sistematizaciji  predviđeno njih 10.

Na sastanku su definisane i brojne anomalije u zakonskoj regulativi koja tretira rad inspekcijskih organa.

„Niz je zakona, danas smo definisali njih pet, koje je potrebno mijenjati po hitnim procedurama i to u cilju jasnijeg definisanja nadležnosti inspekcija kao i mogućnosti sankcionisanja počinilaca određenih nelegalnih radnji“, istakao je premijer Konaković. Najavio je da će se naredne sedmice održati sastanak predstavnika resornih ministarstava i inspekcije na kojem će biti sagledana važeća zakonska regulativa.

„Potrebno ju je preispitati jer je činjenica da inspektori često urade svoj dio posla vrlo kvalitetno ali da sankcija nema. Drugo je sudska praksa u kojoj imamo, uslovno rečeno, pojavu 'ukor na ukor' kao načina sankcionisanja počinilaca prekršajnih ili krivičnih djela. Rješavanje tih pitanja je u interesu društva, a to ne znači uplitanje u rad sudstva“, naglasio je Konaković.

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Heni-Erduan Česir izrazio je zadovoljstvo današnjom posjetom premijera Konakovića i ministara te je kazao da su najavili uspostavu bolje saradnje i jačanja ovoga organa.

„Članovi Vlade su nam dali punu podršku za rješavanje gorućih problema u radu inspekcijskih organa a tu, prije svega, mislimo na kadrovsku popunjenost, s obzirom da ona za sada iznosi 61%. Pored toga, prijedlogom izmjena važećih zakona, ali i donošenjem novih, svakako bismo unaprijedili rad Inspekcije, čime ćemo ujedno na značajni način moći odgovoriti na zahtjeve građana Kantona Sarajevo, koji nam dnevno upućuju i do 100 predstavki za vršenje inspekcijskih nadzora u različitim oblastima", istakao je Ćesir.

On je izrazio očekivanja da će se problematika kadrovske popunjenosti rješavati kroz procese reogranizacije i prestrukturiranja unutar samog Kantona. Skrenuo je pažnju i na izražen problem bespravnog zauzimanja javnih površina i sivu ekonomiju u Kantonu, kao i blage sudske kazne, te je ponovo aktuelizirao pitanje formiranja komunalne policije, koja bi između ostalog  vršila poslove inspekcijskog nadzora u oblastima: javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog otpada, bespravnog prometa roba i bespravnog zauzimanja javnih površina, kao i održavanja javnih i zelenih površina.