Korisnici socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo mogu podići svoje naknade za mjesec juni 2019. godine

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da će danas moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.012.896,32 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec juni 2019.godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.391 korisnika : stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda.