Vlada Kantona Sarajevo

Kanton Sarajevo sufinansirat će sa 255.000 KM dogradnju i nadziđivanje zgrade KSC Vogošća

Kanton Sarajevo sufinansirat će realizaciju projekta dogradnje i nadziđivanja upravne zgrade Kulturno- sportskog centra Vogošća "Jasmin Isanović Žuti", i to sredstvima u iznosu od 255.000 KM.

Ovu odluku je danas donijela Vlada KS, te je ovlastila resornog ministra kulture i sporta Samira Avdića da potpiše sporazum o sufinasiranju ovog projekta sa Općinom Vogošća.                                

“Riječ je o jednom od kapitalnih projekata u resoru Ministarstva kulture i sporta, za čiju realizaciju su planirana sredstva u Budžetu za tekuću godinu. U skladu s Programom utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera, sa  pozicije 'kapitalni transferi Gradu i općinama' u ovoj godini je ukupno raspoređeno 1.500.000 KM za  sufinansiranje projekata izgradnje i rekonstrukcije objekata kulture u Kantonu Sarajevo”, istakao je ministar Avdić.

Nadzor nad realizacijom ovog sporazuma vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.