Kanton Sarajevo objavio Javni poziv svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima da učestvuju na aukciji obveznica - septembarska emisija

Kanton Sarajevo je objavio Javni poziv svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima da učestvuju na aukciji obveznica koja će se održati 26. septembra 2017. godine. Ponuđeno će biti 13.075 obveznica javnom ponudom, nominalne vrijednosti 1.000,00 KM po obveznici, sa rokom dospijeća pet godina i polugodišnjom isplatom kamate. Kao metod aukcije obveznica odabrana je anonimna aukcija, a ponude će biti utvrđene na dan aukcije na berzi (SASE) u skladu sa pravilima utvrđenim Odlukom o zaduženju emisijom obveznica Kantona Sarajevo („Sl. Novine KS“ broj: 33/17).

U toku 2017. godine uspješno su okončane dvije aukcije obveznica, a prikupljenim sredstvima finansiraju se dijelovi kapitalnih projekata planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2017. godinu.

Prvom emisijom, Kanton Sarajevo je emitovao 6.400 obveznica, ukupne nominalne vrijednosti 6.400.000,00 KM sa rokom dospijeća tri godine i polugodišnjom isplatom kamate, što predstavlja 100% planiranog obima emisije. Obveznice su prodate po prosječnoj kamatnoj stopi od 2,85%.

Drugom emisijom, Kanton Sarajevo je emitovao 4.356 obveznica, ukupne nominalne vrijednosti 4.356.000,00 KM sa rokom dospijeća tri godine i polugodišnjom isplatom kamate, što predstavlja 67% planiranog obima emisije. Obveznice su prodate po prosječnoj kamatnoj stopi od 2,85%.

Uspješno provedene aukcije obveznica pokazuju porast povjerenja investitora nastalog kao posljedica transparentnog i unaprijeđenog načina upravljanja javnim finansijama, stabilnog i odgovornog finansijskog poslovanja Kantona Sarajevo, sa jedne, te povoljnih uslova emisija, sa druge strane.

Prema Izmijenjenom kalendaru aukcija vrijednosnih papira Vlade Kantona Sarajevo za III i IV kvartal 2017. godine, objavljenom na web stranici Ministarstva finansija (www.mf.ks.gov.ba), trećom emisijom obveznica u 2017 godini, finansirat će se kapitalni projekti u vrijednosti od 13.075.000,00 KM.

Kapitalni projekti koji će se finansirati ovim sredstvima, utvrđeni su u članu 6. Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu, kako slijedi:

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA -Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju -Otkup zemljišta za proširenje Spomeničkog kompleksa Tunel spasa-I faza (Fond Memorijala) 1.000.000,00 KM 250.000,00 KM

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA -Izgradnja i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama 7.145.000,00 KM MUP-UPRAVA POLICIJE -Nabavka motornih vozila-Uprava policije 3.000.000,00 KM

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA -Izgradnja sportske dvorane Bjelašnica-Trnovo -Rekonstrukcija skakaonica na Malom polju na Igmanu 200.000,00 KM 100.000,00 KM

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE -Izgradnja Porodičnog savjetovališta 1.080.000,00 KM

MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE -Sufinansiranje projekta natkrivanja tržnica i pijaca u Kantonu Sarajevo -Nabavka mehanizacije i opreme za pražnjenje kontejnera 200.000,00 KM 100.000,00 KM

Važno je istaći činjenicu da Zakon o izvršenju Budžeta propisuje prioritet u izmirenju obaveza po kreditima u odnosu na druga plaćanja iz budžeta (plaće, doprinosi, porezi i naknade zaposlenih, tekući i kapitalni izdaci, izdaci za nabavku stalnih sredstava i dr.), iz čega se može zaključiti da ne postoji rizik eventualnog neizmirenja obaveza otplate kamate i glavnice iz emisija obveznica Kantona Sarajevo. U tom smislu ulaganje u kupovinu obveznica Kantona Sarajevo ne podliježe nikakvim rizicima.

Potencijalni investitori kao što su banke, osiguravajuća društva, lizing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima i fizička lica imaju priliku investirati novčana sredstva u cilju maksimizacije vlastitog profita. Kupovina obveznica Kantona Sarajevo, kao najsigurnijih dužničkih vrijednosnih papira kreditnog karaktera, može se smatrati bezrizičnim ulaganjem.

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo poziva sve potencijalne kao i dosadašnje investitore, pravna i fizička lica, da učešćem u septembarskoj emisiji obveznica Kantona Sarajevo 26.09.2017. iskoriste mogućnost profitonosnih ulaganja svojih sredstava i time podrže razvoj Kantona Sarajevo.