Izrada novog Protokola o radu i saradnji članova Koordinacionog tijela na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici

Izrada novog Protokola  o radu i saradnji članova Koordinacionog tijela na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici, kao i formiranje novog Koordinacionog tijela na nivou Kantona Sarajevo bili su povod današnjeg sastanka ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amele Dautbegović i predstavnika Fondacije lokalne demokratije .

Pomenuto Koordinaciono tijelo formirano je 2005. godine s ciljem multidisciplinarnog i koordiniranog djelovanja i bolje efikasnosti u prevenciji, pomoći, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici. Osim predstavnika ovog ministarstva i Fondacije lokalne demokratije, sačinjavaju ga i predstavnici Ministarstva pravde i uprave, Ministarstva zdravstva, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS  te Udruženja "BH novinari".

Iste godine je potpisan i Protokol o radu i saradnji članova Koordinacionog tijela. On je od tog perioda do danas i uz rad Koordinacionog tijela, kroz različite aktivnosti pozicionirao Kanton Sarajevo kao najnapredniji u Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti.

Kako je na sastanku konstatovano, Protokol je bio dobar okvir za postupanje u navedenom periodu, ali je činjenica da trenutno zahtijeva odgovarajuće promjene kako bi bio usklađen sa novim međunarodnim dokumentima na koje se Bosna i Hercegovina obavezala, te standardima stečenim kroz praksu i nova teorijska iskustva.

S tim u vezi, dogovoreno je da se u narednom periodu pristupi formiranju novog Koordinacionog tijela i izradi novog teksta Protokola o radu i saradnji članova Koordinacionog tijela na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici.  Potpisnik Protokola, uz dosadašnje članice ovog tijela, bi trebalo biti i Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Kako je ovom prilikom istaknuto, dosadašnja višegodišnja saradnja Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i Fondacije lokalne demokratije  rezultirala je nizom značajnih rješenja  u prevenciji,  zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici, a koja su imala utjecaja i poboljšanje legislative u ovoj oblasti na svim nivoima vlasti u BiH.