Ekonomsko socijalno vijeće KS o Nacrtu Zakon o platama i naknadama policijskih službenika KS

Nacrt Zakona o platama i naknadama policijskih službenika u Kantonu Sarajevo kao i Zakon o radu KS, koji je još u formi radnog materijala, bili su teme 61. sjednice Ekonomsko socijalnog vijeća (ESV) Kantona Sarajevo kojim je predsjedavala ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović.

Razlozi za donošenje Zakona o platama i naknadama policijskih službenika temelje se, prije svega, na potrebi definiranja oblasti raspodjele plaća i naknada uposlenih policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na jedinstven i jednak način. O predloženim rješenjima na sastanku su više govorili direktorica Uprave administracije i podrške MUP-a Sanja Petrović i predsjednik UO Sindikata policije Mirza Hadžiabdić.

Uvažavajući ranija mišljenja i sugestije Sindikata policije Kantona Sarajevo u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje visine koeficijenata u smislu da isti moraju biti ekvivalentni sa koeficijentima na federalnom nivou, u predloženom Zakonu nivelirani su koeficijenti i u potpunosti ispoštovano načelo: „ista plaća za isti čin policijskog službenika“.

Kako je istaknuto iz MUP-a KS, na ovaj Zakon se čeka već sedam godina te naglašavaju da su predložena rješenja u njemu usaglašena sa nedavno potpisanim Kolektivnim ugovorom.

Zakon pored uređenja plata precizira i uslove i načine isplata naknada koje nemaju karakter plaće kao što su posebni dodaci na platu, jednokratni dodaci, naknade u slučajevima prekobrojnosti, bolesti, nesreća ili smrti, naknade za prekovremeni i noćni rad, otpremnine, plaćanje porodiljskog odsustva, prevoza na posao i slično.

Nakon iznesenih stavova sindikata, poslodavaca i predstavnika Vlade KS, ESV je usvojilo zaključak kojim se podržavana što brže donošenje ovog Zakona i konačno uređenje ove oblasti uz stavljanje većeg fokusa na same plate policije, a manjeg na naknade koje nemaju karakter plaće, obrazlažući svoj stav potrebom da policija, kao jedan od najvažnijih stubova društva i njegove sigurnosti, mora adekvatno biti plaćena za svoj rad i što ovaj Zakon treba precizno urediti.

Kantoni, prema Zakonu o radu Federacije BiH, mogu pitanja iz radnog odnosa, koja nisu uređena federalnim Zakonom urediti svojim zakonom. Ovakav zakon je u Kantonu Sarajevo na snazi od 2000. godine i nesumnjiva je potreba za donošenjem novih i adekvatnijih zakonskih rješenja. Zakonom se uređuju pitanja od značaja za rad i ostvarivanje prava po osnovu rada u Kantonu Sarajevo kao što su polaganje stručnog ispita pripravnika, pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće u slučajevima koji nisu regulisani federalnim zakonom, formiranje mirovnog vijeća, sastav i način rada kao i druga pitanja koja se odnose na njegov rad te nadzor nad primjenom zakona.

Od svih socijalnih partnera ESV je zatražilo da se očituju prema ponuđenoj Radnoj verziji Zakona te od Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, koje je i njegov priređivač, dostave mišljenja, prijedloge i sugestije kako bi se došlo do najboljih pravnih rješenja u uređenju ove oblasti.