Vlada Kantona Sarajevo

Danas isplata naknada za korisnike socijalnih davanja u KS-u

Korisnici socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo danas poslijepodne moći će podići svoje naknade za mjesec juli, u bankama u kojima imaju otvorene račune.

Za te namjene uplaćena su sredstva u iznosu od 913.574,78 KM iz Budžeta KS.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.205 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda.