Danas isplata naknada korisnicima socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da će danas u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.085.500,85  KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec septembar 2017. godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 6108 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe,  jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i  refundacija ljekarskih pregleda.