Vlada Kantona Sarajevo

Zastupnici dali saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana ZZO KS za ovu godinu

Nakon višesatne rasprave u okviru prve tačke dnevnog reda današnjeg 24. zasjedanja Skupštine Kantona Sarajevo, premijer KS Mario Nenadić je prije početka razmatranja povukao predložene izmjene i dopune Zakona o inspekcijama KS.

U nastavku zasjedanja, zastupnici su više sati raspravljali te nakon toga i dali saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, kao i na Odluku o njegovom izvršavanju za 2020. godinu.

Ukupna raspoloživa sredstva u Rebalansu Finansijskog plana Zavoda za ovu godinu planirana su u iznosu 492.381.000 KM, od čega ukupni prihodi tekućeg perioda iznose 426.004.000 KM, preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina 44.495.000 KM i zakonska sredstva rezerve 21.882.000 KM.

Ukupno planirana raspoloživa sredstva manja su za 2%, ili za 7.882.000 KM u odnosu na planirana raspoloživa sredstva u Finansijskom planu Zavoda za 2020. godinu.

Ukupni prihodi tekućeg perioda planirani su u iznosu od 426.004.000 KM, i manji su za 21.030.000 KM ili za 5% u odnosu na planirana sredstva.

Očekuje se smanjenje prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, te su isti planirani u iznosu od 424.020.000 KM i manji su za 20.980.000 KM, ili za 5% u odnosu na planirana sredstva.

Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 1.984.000 KM i smanjeni su za 2% u odnosu na sredstva utvrđena Finansijskim planom Zavoda za 2020. godinu, a manje planirana sredstva odnose se na prihode od pružanja usluga građanima.

Preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina planiran je u iznosu od 44.495.000 KM, u skladu sa Odlukama Upravnog odbora Zavoda o rasporedu viška prihoda za rezervisanje i za 13.148.000 KM su veća od planiranih sredstava u ovom planu.

Sredstva obavezne rezerve za ovu godinu planirana su u iznosu od 21.882.000 KM. U skladu sa članom 106. Zakona o zdravstvenom osiguranju kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja moraju imati sredstva rezerve koja se formiraju izdvajanjem najmanje 5% rashoda ostvarenih u prethodnoj godini. Nadzor nad korištenjem sredstava obavezne rezerve obavlja Upravni odbor Zavoda, a sredstva rezerve služe za osiguranje tekuće likvidnosti i pokriće gubitka, a mogu biti korištena i za komercijalne pozajmice.

Ukupni rashodi i izdaci u Rebalansu ovog plana planirani su u iznosu od 470.499.000 KM, što je za 7.882.000 KM, ili za 2% manje od planiranih rashoda. Od ovog iznosa ukupni rashodi iznose 464.654.000 KM, a izdaci 5.845.000 KM.

Smanjenje rashoda i izdataka je izvršeno na sljedećim pozicijama ovog plana, i to:

- 1.500.000 KM sa pozicije usluge konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite ugovorene po javnom pozivu za učešće privatnog sektora u pružanju ovih usluga,

- 500.000 KM sa pozicije deficitarne usluge zdravstvene zaštite po javnom pozivu,

- 1.000.000 KM sa pozicije refundacija pojedincima za usluge potpomognute oplodnje i liječenja,

- 3.000.000 KM sa pozicije preventivni programi zdravstvene zaštite,

- 2.100.000 KM sa pozicije liječenje u inostranstvu,

- 1.600.000 KM sa pozicije ortopedska i druga pomagala,

- 200.000 KM sa pozicije učešće u troškovima stručnog usavršavanja,

- 650.000 KM sa pozicije izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju,

- 6.675.000 KM sa pozicije sredstava tekuće rezerve,

- 1.657.000 KM sa izdataka Zavoda.

Povećanje rashoda je izvršeno na sljedećim pozicijama, i to:

- 8.000.000 KM na poziciji finansiranje nabavke medicinske i sanitetske opreme, kao i respiratora u borbi protiv koronavirusa, u skladu sa Zaključkom Skupštine KS,

- 947.000 KM na poziciji primarne zdravstvene zaštite, te

- 2.053.000 KM na poziciji bolničke zdravstvene zaštite.

Zastupnici su podržali posebne zaključke koje su predložili zastupnici Elvis Vreto i Sead Milavica, a ticali su se dostavljanja informacije o prilivu sredstava u ZZO KS te činjenice da se sve nabavke medicinske opreme vrše putem UNDP-a, uz punu transparentnost.

Zaključak zastupnice Vildane Bešlije predložen uime kluba Naše stranke nije podržan. Odnosio se na prijedlog Vladi KS da stavi van snage Odluku o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama s područja KS iz 2009. godine, te da se nalaže Zavodu da odmah po stavljanju van snage ove odluke pristupi korekciji naknade za izdati lijek po receptu na iznos od 1,65 KM, a kako je to bilo prethodnih godina. Zavod je trebao biti zadužen da u roku od sedam dana izvrši raspodjelu razlike sredstava na kupovinu respiratora i potrebne opreme za borbu protiv pandemije.