Vlada Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo traži od inspekcije i tužilaštava BiH i KS da hitno ispitaju tvrdnje iz drugog pisma anesteziologa KCUS-a

Nakon jutrošnjeg sastanka sa predstavnicima Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, na kojima je raspravljano o aktuelnoj situaciji na KCUS-u, javnosti se na hitnoj press konferenciji obratio premijer KS Edin Forto.

Na početku svog obraćanja premijer Forto je podsjetio na dva pisma ljekara koja su se pojavila u javnosti.

"Dopisi su uznemirili javnost i shodno tome, ministar Vranić je sazvao sastanak koji je trajao jutros dva sata", rekao je premijer Forto.

Naveo je da se nije došlo do zajedničkog zaključka.

"KCUS je rekao da su sve radili na najbolji mogući način u datom trenutku. Zbog svega, mi smo sazvali hitnu sjednicu Vlade KS-a", podsjetio je premijer Forto.

Naglasio je i kako je potvrđeno da je drugo pismo istinito, kao i da je to njihov interni dokument, te da ga je 17 doktora potpisalo.

Pročitao je i zaključke koje je danas Vlada KS usvojila, a koji glase:

1. U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te Statutom KCUS-a, a u vezi sa medijskim natpisima o odstupanju od zdravstvenih standarda u radu KCUS-a i koji su uznemirili širu javnost Vlada Kantona Sarajevo zahtijeva:

1.1. Od Federalne uprave za inspekcijske poslove da odmah izvrši nadzor nad stručnim radom KCUS-a i o rezultatima nadzora izvijesti Vladu KS, kao suosnivača navedene zdravstvene ustanove,

1.2. Od ministra zdravstva Federacije BiH Vjekoslava Mandića, da odmah formira ad hoc radno tijelo radi utvrđivanja činjenica o stanju u predmetnoj zdravstvenoj ustanovi. Zahtijevamo da u navedeno tijelo svaki osnivač samostalno delegira minimalno jednog člana, a vodeći računa o činjenici da rukovodstvo i upravljačke strukture KCUS-a za svoj rad odgovaraju osnivačima,

1.3. Od Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo da odmah ispitaju navode i medijske natpise o odstupanju od zdravstvenih standarda u radu KCUS-a koji su uznemirili širu javnost, a koji bi ukoliko se utvrde tačnim i istinitim, mogli sadržavati obilježja krivičnih djela ugrožavanja života i zdravlja,

1.4. Od menadžmenta KCUS-a da odmah Vladi KS, kao suosnivaču i većinskom finansijeru, a imajući u vidu obavezu KCUS-a prema osnivačima koja, između ostalog, uključuje i osiguranje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite osiguranjem kadrovskih i drugih pretpostavki za

kvalitetno izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti podnese izvještaj na okolnosti kako slijedi:

- Da li su u periodu od početka pandemije izazvane koronavirusom pojedinci ili grupe zdravstvenih radnika skretali pažnju menadžmentu (rukovodstvu i/ili organizacionim jedinicama) na bilo kakva odstupanja u segmentu kvaliteta i sigurnosti pružanja usluga pacijentima? Ukoliko jesu, kako je menadžment postupio po tim zahtjevima?

- Da li je na protokol KCUS-a ili neke od organizacionih jedinica ili na bilo koji drugi način dostavljeno anonimno ili potpisano pismo grupe anesteziologa kojim se ukazuje na postupanja u pružanju usluga koja mogu ugroziti život i zdravlje pacijenata ili mogu predstavljati neadekvatan tretman? Ukoliko jeste, kako je menadžment postupio po navedenom?

- Da li se u KCUS-u koriste aparati za mehaničku ventilaciju pod šifrom ACM812A i na kojim odjeljenjima/odjelima? Da li je neko od stručnih radnika skretao pažnju, usmenim ili pisanim putem, na eventualne rizike i/ili poteškoće sa upotrebom pomenutih aparata?

- Da li su u Posebnom respiratornom centru (PRC) definisane zone prema vrsti rizika i kako je regulisan pristup zonama? Tačnije, da li su zone definisane, ograničene i raspoređene na način da je manje opasnoj zoni moguće pristupiti bez izlaganja (prolaska) kroz zonu većeg stepena rizika?

- Da li su u crvenoj zoni omogućeni uslovi za identifikaciji pacijenata na način da ni u jednom momentu ne postoji rizik od pogrešne identifikacije, “što dalje predstavlja opasnost i prilikom pružanja terapijskog tretmana”?

- Kakav je trenutni omjer medicinskih sestara u odnosu na broj pacijenta u PRC posebno u crvenoj zoni? Da li je isti adekvatan i ukoliko nije koje aktivnosti je poduzeo menadžment na dovođenju stanja u optimalno, a u cilju adekvatne njege oboljelih?

- Da li je režim ishrane oboljelih od COVID-19, a imajući na umu specifičnost oboljenja i težinu kliničke slike, posebno u PRC, prilagođen njihovom zdravstvenom stanju? Imajući u vidu da imamo saznanja i svjedočanstva o neadekvatnoj ishrani i gladovanju pacijenta, tražimo da dostavite mjesečni jelovnik za odjeljenja na kojima su tretirani oboljeli od COVID-19, odnosno za KCUS ukoliko je jelovnik jedinstven za cijelu zdravstvenu ustanovu.

2. Vlada KS poziva i ohrabruje sve zdravstvene radnike ukoliko imaju bilo kakva saznanja o postupanjima izvan standarda liječničke struke da ista prijave nadležnim institucijama. Vlada KS garantuje da će zaštiti u cijelosti od bilo kojeg oblika odmazde ili štetnih posljedica pojedince koji podnesu prijavu, a koje bi im takve prijave i svjedočenja mogla uzrokovati probleme, uključujući i pravo na rad u struci.

3. Vlada KS ponovo osuđuje samovoljno i nezakonito postupanje federalnog ministra zdravstva i Vlade Federacije BiH u postupku imenovanja privremenih članova Upravnog odbora KCUS-a jer nisu izabrani legitimni predstavnici Kantona Sarajevo, niti je Kanton Sarajevo kao suosnivač konsultovan u vezi sa navedenim. Traži se od Vlade Federacije BiH da ponovo razmotri postupak imenovanja članova Upravnog odbora i postupak izbora provede u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.