Novosti

14.02.2020

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo kontinuirano prati aktuelnu epidemiološku situaciju u KS-u, te provodi mjere epidemiološkog nadzora, informisanja i...

14.02.2020

U okviru planskog pristupa kvalitetu zraka u KS, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je u saradnji sa Zavodom za planiranje razvoja KS obezbijedilo izradu metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru, i proračun baznog disperzionog modela za potrebe prostornog planiranja u KS koja je danas prezentirana javnosti.

Ovo je važan iskorak u planskom planiranju gradnje na području...

14.02.2020

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da svoje naknade mogu podići sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.080.302,85 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec januar 2020. godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.390 korisnika: stalne novčane pomoći,...

13.02.2020

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je danas Prijedlog zakona o ekonomsko-socijalnom vijeću za područje KS kojim se po prvi put zakonski uređuje rad ovog tijela, te ga je uputila u skupštinsku proceduru.

Kanton Sarajevo je jedini kanton u Federaciji, ali i nivo vlasti u BiH koji donosi Zakon...

13.02.2020

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će moći podići svoje naknade za mjesec januar podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Pomenute naknade ostvarilo je 3.524 osoba sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uplatilo je za ovu namjenu sredstava u iznosu od 1.130.590,23 KM.

13.02.2020

Ministar saobraćaja KS Adnan Šteta je još 3. februara 2019. godine poslao molbu Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom da istraži zakonitosti svih javnih nabavki, uključujući i trojebuse koji su predmetom medijskog pisanja posljednjih dana, koje je provelo KJKP “GRAS” u 2019. godini.

U odgovoru Ureda se navodi da je u procesu formiranje Komisije koja će istražiti zakonitost javnih nabavki ovog preduzeća u navedenom periodu.

...
12.02.2020

O rezultatima Programa za međunarodnu procjenu učenika „PISA 2018.  Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu“ danas je ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić održala radni sastanak sa Dženanom Husremović, Mustafom Memićem, Muhamedom Dželilovićem, Harisom Memiševićem, te predsjednikom radne grupe za kurikularnu reformu Namirom Ibrahimovićem.

Tokom sastanka razmatrane su mogućnosti izrade akcionog plana čija implementacija...

12.02.2020

Na sjednici Kolegija Skupštine KS kojom je predsjedavao predsjedavajući Skupštine Mirza Čelik donesena je odluka da se 21. Radna sjednica Skupšine KS održi 25. februara 2020. godine

Na dnevnom redu sjednice će se, uz zastupnička pitanja i inicijative, naći i odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje i administrativna pitanja Skupštine KS kao i Prijedlog odluke  o  razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca...

12.02.2020

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) finansirat će izradu Plana razvoja i upravljanja javnim prevozom u Kantonu Sarajevo.

Tim povodom, danas je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta potpisao dokument o zajedničkom djelovanju sa višim savjetnikom JICA glavnog ureda Shuntarom Kawaharom.

...

11.02.2020

Prosječne dnevne vrijednosti čestičnih tvari u zraku (PM10) izmjerene danas do 15.00 sati na svim mjernim stanicama  bile su ispod propisane granične vrijednosti (50 µg/m3). Ostali praćeni polutanti takođe ne bilježe prekoračenja, zbog čega se u KS-u ukida epizoda “Pripravnost”.

Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti za PM10 do 15:00 sati iznosile su 30 µg/m3 na Vijećnici, 34 µg/m3 na Otoci, 20 µg/m3 na Ilidži, te 10 µg/m3 u Ilijašu.

...
11.02.2020

Predsjedavajući i dopredsjedavajući Skupštine KS Mirza Čelik, Danijela Kristić i Vibor Handžić održali su danas sastanak sa članovima Inicijative za Bjelašnicu i Igman. Tema razgovora bila je pokretanje aktivnosti na poboljšanju rada ski centra i uvođenju novih sadržaja na olimpijskim planinama, te njihova implementacija kroz budžet za 2020. godinu.

...
10.02.2020

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će korisnici po osnovu zaštite porodice sa djecom u KS danas moći podići svoje januarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.297.062,77 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.275 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto...

09.02.2020

 Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo saopštava da se na području ovog kantona kontinuirano prati aktuelna epidemiološka situacija i provodi epidemiološki nadzor u skladu sa propisanim procedurama i protokolima, a u cilju poduzimanja mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u svjetlu globalne krize vezane za pojavu novog Koronavirusa (2019-nCoV9).

Također se organizuje i koordinira rad zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, te daju...

08.02.2020

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo proglasilo je danas ponovno epizodu „Pripravnost“ za sve zone Kantona Sarajevo, zbog naglog porasta izmjerenih vrijednosti zagađujućih materija u zraku.

Rezultati mjerenja koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo na svim stanicama pokazuju prekoračenja graničnih vrijednosti za PM10 koje...

07.02.2020

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo je dala saglasnost za formiranje Mobilnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo. S tim u vezi, odobreno je angažovanje 20 psihologa, 20 defektologa i 20 logopeda, te su konkursne procedure za prijem navedenog kadra u školama završene.

U cilju podrške inkluzivnim procesima i promociji socijalne inkluzije, stručni mobilni tim je...

07.02.2020

Sindikat radnika komunalne privrede podružnice "GRAS" uručio je jučer zahvalnicu ministru saobraćaja Kantona Sarajevo Adnanu Šteti za sve ono što je učinio za njihovu firmu i uposlenike. Također, danas je od direktora ovog Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Jakuba Kubura dobio plaketu za uspješnu saradnju, uloženi trud, nesebičan doprinos, zalaganje, pomoć i podršku njihovom kolektivu tokom ministrovog mandata.

Ovim povodom, ministar...

07.02.2020

Budžet Kantona Sarajevo za 2020.godinu, kao i Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta trebali bi se pred zastupnicima Skupštine naći u ovom mjesecu.

Ovo je na današnjem sastanku sa predstavnicima sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja i srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture u KS Saudinom Sivrom i Farukom Bešlićem, najavio predsjedavajući Skupštine KS Mirza Čelik.

Istakao je kako se nada da će Budžet biti...

07.02.2020

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Mirza Čelik razgovarao je danas sa predstavnicima sindikata Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo o potrebama PVB koje se trebaju rješavati kroz budžet za 2020. godinu.

Sastanku su prisustvovali predsjednik i članovi Sindikata Armin Hrelja, Mirsad Karić, Adis Delalić i Suad Šubo.

...
06.02.2020

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici usvojila „Studiju o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada“, koju je izradio WS Atkins International Limited, u okviru pripreme Zelenog akcionog plana za Kanton Sarajevo, finansiranog iz grant sredstava Vlade Japana, uz provedbu putem EBRD-a.

Ovom prilikom, Vlada je zadužila Zavod za planiranje razvoja Kantona da najkasnije u roku od 15 dana pripremi grafički dio Odluke o izmjenama...

06.02.2020

S ciljem poboljšanja čitalačke i matematičke pismenosti učenika, kao i one iz oblasti prirodnih nauka, Komisija za izradu Akcionog plana održala je jučer sastanak.

Kako je najavljeno, ovo je samo jedan od sastanaka koje resorno ministarstvo planira redovno održavati, jer je bitno da se konstantno poboljšava kvalitet obrazovanja za svu djecu i mlade, a koje je usklađeno sa međunarodnim standardima obrazovanja.

Osim...