Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

2. Sjednica Vlade 2011, 27.01.2011

 1. Nacrt programa rada Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2011. godine
 2. Informacija o neophodnosti intervencije pšenicom iz raspoloživih količina Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o saradnji između Kantona Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Varaždinske županije (Republika Hrvatska)
 4. Prijedlog programa rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2011. godinu
 5. Prijedlog plana rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2011. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo
 6. Prijedlog programa rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2011. godinu
 7. Prijedlog plana rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2011. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2010. godinu
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i izdataka Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2011. godinu
 10. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije smanjenja nepovoljnih demografskih tokova
 11. Izvještaj o realizaciji Programa obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo u 2010. godini sa finansijskim izvještajem