Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

4. sjednica Vlade 2011, 09.02.2011

 1. Programski zadatak studije „Potencijalni resursi za proizvodnju i snabdijevanje Kantona Sarajevo toplotnom i električnom energijom“
 2. Izvještaj o provođenju Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva i razvoj tradicionalnih i starih zanata – obrta u 2010. godini
 3. Prijedlog odluke o obrazovanju ureda za predstavljanje u međunarodnim odnosima
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove “Kantonalni centar za socijalni rad“ za imenovanje direktora
 5. Prijedlog rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju u predmetu rješavanja po žalbi Amela Bibera
 6. Prijedlog rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju u predmetu rješavanja po žalbi Almira Duraka
 7. Prijedlog zaključka Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju po žalbi “Centrotrans – eurolines” Sarajevo izjavljenoj protiv Rješenja Ministarstva saobraćaja
 8. Izvještaj o radu Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju za period od 26.10. do 07.12.2010. godine
 9. Izvještaj o radu Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju za period od 01.12. do 31.12.2010. godine
 10. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „Djeca Sarajeva“
 11. Prijedlog odluke o provođenju „A“ faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine.
 12. Prijedlog rješenja o imenovanju v. d. predsjednika i v. d. članova Nadzornog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 13. Informacija o preispitivanju sistema upravljanja kvalitetom od strane rukovodstva za 2010. godinu
 14. Informacija o rezultatima internog audita iz oktobra 2010. godine, sa Programom za poboljšanje SUQ na nivou Kantona Sarajevo za 2011. godinu
 15. 13. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o osnivanju zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice