Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

8. Sjednica Vlade Kantona 2011., 10.03.2011

 1. Prijedlog odluke o prestanku primjene Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-23690-2/05 od 27.07.2005. godine, u dijelu koji se odnosi na odobrenje korištenja mobilnog telefona
 2. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora – komandanta Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora – komandanta Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo
 4. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.01.2011. godine
 5. Izvještaj Ministarstva privrede – Uprave za šumarstvo o realizaciji Operativnog plana za provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2010. godini
 6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst Protokola o međusobnoj saradnji između Vlade Kantona Sarajevo i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo
 7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo za finansiranje Projekta “Razvoj laboratorija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu“ i Projekta “Kompletiranje i razvoj laboratorija Elektrotehnič
 8. Informacija Ministarstva saobraćaja o postupku dodjele koncesije za izgradnju javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta Sarajevo
 9. Inicijativa za formiranje interresorne komisije za izradu uredbe o finansiranju udruženja iz budžeta Kantona Sarajevo.

7. Sjednica Vlade Kantona 2011., 03.03.2011

 1. Prijedlog zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo
 2. Prijedlog zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo
 3. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova školskih i nadzornih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo
 4. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova školskih i nadzornih odbora srednjih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo
 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje Predškolske ustanove “PONY”
 6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje Privatne osnovne muzičke škole “MUSIC AND PERFORMING ARTS SCHOOL”
 7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje Privatne predškolske ustanove “WOGOLINO”
 8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za osnivanje Predškolske ustanove “SUNSHINE INTERNATIONAL PRE-SCHOOL”
 9. Informacija o tužbenim zahtjevima podnesenim protiv Kantona Sarajevo iz radnih odnosa, podnesena od strane Pravobranilaštva Kantona Sarajevo putem Ministarstve pravde i uprave
 10. Prijedlog zaključka za odobravanje podjele brašna socijalno ugroženim kategorijama stanovništva iz robnih rezervi Kantona Sarajevo
 11. Prijedlog zaključka za odobravanje podjele paketa sa hranom i higijenskim potrepštinama socijalno ugroženim kategorijama stanovništva iz robnih rezervi Kantona Sarajevo