Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

10. Sjednica Vlade Kantona 2011., 24.03.2011

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove “Mašinski fakultet“ u Sarajevu za imenovanje dekana
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove “Elektrotehnički fakultet“ u Sarajevu za imenovanje dekana
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove “Biblioteka Sarajeva“ za imenovanje direktora
 4. Prijedlozi rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju u predmetu rješavanja po žalbi Hadžić Ahmeta iz Sarajeva, protiv rješenja Ministarstva saobraćaja
 5. Prijedlozi rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju u predmetu rješavanja po žalbi Ljuca Emira iz Sarajeva, protiv rješenja Ministarstva saobraćaja
 6. Prijedlozi rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju u predmetu rješavanja po žalbi Suljević Izudina iz Sarajeva, protiv rješenja Ministarstva saobraćaja
 7. Informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima za uvođenje JU “Djeca Sarajeva” u trezorski sistem poslovanja
 8. Informacija o zaključenju Ugovora o komisionu između Market banke d.d. Sarajevo, sada Raiffeisen Bank d.d., i Kantona Sarajevo sa namjerom davanja dugoročnih i kratkoročnih kredita pravnim licima i samostalnim radnjama
 9. Izvještaj Komisije za koncesije u postupku preispitivanja Ugovora o koncesiji broj: 07-05-17862/04 od 09.07.2004. godine potpisanog sa “Terme Ilidža”, društvo za ugostiteljstvo i turizam sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
 10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o koncesiji broj: 07-05-17862/04 od 09.07.2004. godine za eksploataciju termomineralne vode, koji će se zaključiti sa sadašnjim korisnikom “Terme Ilidža”, društvo za ugostiteljstvo i turizam sa og
 11. Prijedlog zaključka o utvrđivanju visine naknade za rad članova Savjeta za izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Sarajevo od 2003. do 2023. godine
 12. Prijedlog zaključka sa Mišljenjem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo u vezi sa Inicijativom za kupovinu objekta u vlasništvu JU Studentski centar Sarajevo u Nedžarićima