Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

65. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine, 11.04.2011

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba”
 2. Budžetske instrukcije br. 1 za izradu Dokumenta okvirnog budžeta za period 2013 - 2015 (preliminarni nacrt srednjoročnog budžeta) i rokova za izradu Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.
 3. Konsolidovani godišnji izvještaji za korisnike Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01.2011. godine
 4. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.02. do 29.02.2012. godine
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o blagajničkom maksimumu
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-01-02-3754/12 od 07.03.2012. godine
 7. Program i plan aktivnosti za pripremu i izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine
 8. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Direkcije za robne rezerve Kanotna Sarajevo za 2011. godinu i finansijski plan za 2012. godinu
 9. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Direkcije za robne rezerve Kanotna Sarajevo za 2011. godinu i finansijski plan za 2012. godinu
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizacijii sistematizaciji Javne ustanove “MESS – Međunarodni tetatarski i filmski festival Sarajevo”
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizacijii sistematizaciji Javne ustanove “Kamerni teatar 55”, Sarajevo
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravila Javne ustanove “MESS – Međunarodni tetatarski i filmski festival Sarajevo”
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravila Javne ustanove “Kamerni teatar 55”, Sarajevo
 14. Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Muzej Sarajeva”
 15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove “Sedma osnovna škola” Ilidža za imenovanje direktora
 16. Odluke o obrazovanju Savjeta za provođenje Odluke o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat otpadnih voda Sarajevo
 17. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Savjeta za provođenje odluke o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat otpadnih voda Sarajevo
 18. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja
 19. Prijedlozi rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Pravni fakultet u Sarajevu
 20. Prijedlozi rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Pravni fakultet u Sarajevu