Vlada Kantona Sarajevo

Pretraga akata

Naziv ili dio naziva akta

94. Sjednica Vlade Kantona Sarajevo 2012. godine, 19.11.2012

 1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Gimnazija Dobrinja za prijem u radni odnos zaposlenika na radno mjesto dnevni čuvar
 2. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta – Viši stručni saradnik za katastar puteva i objekata na putevima i vanredni prijevoz u Direkciji za puteve
 3. Prijedlog zaključka o zaduženju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo da zatraži mišljenje Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine o kandidatu sa Liste uspješnih kandidata na poziciju direktora Zavoda za planiranje razvoja Kantona Saraje
 4. Prijedlog zaključka o prihvatanja teksta Krivične prijave podnesene protiv Azre Zvizdić, stručnog saradnika za pravne poslove Univerziteta u Sarajevu, koja od 12.10.2012. godine obavlja poslove i radne zadatke generalnog sekretara Javne ustanove Univerzi
 5. Informacija o aktivnostima za izdavanje novih ličnih dokumenata u 2013. godini
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova
 8. Izvještaj o radu Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju za period od 27.08.2012. godine do 07.11.2012. godine
 9. Informacija o idejnom rješenju za III policijsku upravu Novi Grad Kantona Sarajevo
 10. Informacija o aktuelnoj situaciji u Javnoj ustanovi „Djeca Sarajeva“
 11. Nacrt zakona o obrazovanju odraslih
 12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Kreditnom sporazumu između BiH i Uni Credit bank Austrija AG za finansiranje Projekta nabavke opreme za potrebe JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo
 13. Informacija o uniformama Ministarstva unutrašnjih poslova
 14. Informacija o izvršenoj reviziji statusa civilnih žrtava rata za period 01.08.2011. godine – 31.07.2012. godine
 15. Prijedlog rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr
 16. Prijedlog rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr
 17. Prijedlog rješenja kojim je odlučeno po žalbi Dževada Alića iz Sarajeva izjavljenoj protiv Rješenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo
 18. Prijedlog zaključka o sačinjavanju Protokola o izmirenju duga za isporučenu toplotnu energiju između KJP "ZOI'84" – Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo i KJKP za proizvodnju i distribuciju toplote "Toplane - Sarajevo" d. o. o. Sarajevo
 19. Izvještaj Ministarstva finansija Kantona Sarajevo sa zaključnim razmatranjima i prijedlogom mjera po preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH