Vlada Kantona Sarajevo

26. sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - poziv za medije

Obavještavamo Vas da će se u UTORAK, 16. JUNA 2020. godine sa početkom u 10:00 sati održati 26. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u Domu mladih, KSC Skenderija, zbog potreba poštivanja i primjene mjera propisanih Naredbom Federalnog kriznog štaba od 29.maja ove godine, prema kojoj je neophodno osigurati boravak učesnika određenog događaja u zatvorenom prostoru, uz obavezno propisanu fizičku distance od dva (2) metra između osoba.

Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, za period 01.01. do 31.03.2020. godine;

3. Informacija o zaštiti zraka u Kantonu Sarajevo;

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo;

5. Prijedlog odluke o proglašenju 5.februara "Danom sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Grada Sarajeva od agresora u periodu opsade 1992-1995. godine";

6. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;

7. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekt energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo;

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj.(Slobodan Pantić);

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj (Josip Lužaić);

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj (Džemaili Narcis);

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj (Veselka Bunjevac);

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH između Bajrić Alije sa jedne i Kantona Sarajevo kojeg zastupa Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sa druge strane u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj;

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, kao kupca, na jednoj strani i Bajrić Alije, Bajrić Senada i Čolaković Enise, kao prodavaca, na drugoj strani u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj;

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu “O-1”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Samir Halilović);

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno – poslovnom objektu “O-2”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Nazif Hasanović);

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu “3B”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Ejub Čančar);

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Slavica Sejdić);

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji, za kupovinu: • građevinske parcele koja se nalazi u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, označena kao k.č. 375/40 K.O. Koševo, s.p. površine 281 m2, upisanoj u zk.ul.br. 12282, iste K.O., (što odgovara par.br. 650/20 K.O. Sarajevo VI, kat.stanje, upisanoj u PL/KKU 568 iste K.O.) i • građevinske parcele koja se nalazi u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, označena kao k.č. 545/10 K.O. Koševo, s.p. površine 1.903 m2, upisanoj u zk.ul.br. 12291, iste K.O., (što odgovara par.br. 650/8 K.O. Sarajevo VI, kat.stanje, upisanoj u PL/KKU 568 iste K.O.), koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe zaključiti sa prodavcem – Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, Općina Centar, ulica Mis Irbina broj 1.

19. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2019. godine;

20. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2019. godine;

21. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

22. Izvještaj o poslovanju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;

23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2019. godinu;

24. Izvještaj o radu za 2019. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01-31.12.2019. godine Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”;

25. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

26. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu;

27. Informacija o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01-31.12.2019. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2020. godinu

- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april 2020. godine.

- Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period januar – mart 2020. godine

- Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2020-2022. godina

- Informacija o nadzoru nad postupcima javnih nabavki u Kantonu Sarajevo

- Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 

16.06.2020 - 10:00